Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.797

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 689) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

2)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
W okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych oraz urzędach celno-skarbowych zatrudnionych na stanowiskach koordynujących w służbie cywilnej i stanowiskach samodzielnych w służbie cywilnej określone w tabeli II w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych oraz urzędach celno - skarbowych zatrudnionych na stanowiskach średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej.
1. 
Wejście w życie rozporządzenia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zajmowanym stanowisku urzędniczym ani zmianę stanowiska urzędniczego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawca zaproponuje członkowi korpusu służby cywilnej, zajmującemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko urzędnicze nieprzewidziane w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nowe warunki pracy wynikające z dotychczas zajmowanego stanowiska urzędniczego, zgodnie z ust. 3.
3. 
Propozycja nowych warunków pracy powinna uwzględniać zakres zadań wykonywanych przez członka korpusu służby cywilnej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie rozporządzenia oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członka korpusu służby cywilnej.
Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
2)
§ 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

Grupa stanowiskStanowiskoWymagane kwalifikacje
I. Wszystkie urzędy
Wyższe stanowiska w służbie cywilnejdyrektor generalny urzędu,

dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejdyrektor oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),

zastępca dyrektora (kierownika) urzędu podległego ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe
główny księgowy resortu (budżetu wojewody)według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
główny księgowy,

zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejnaczelnik (kierownik) wydziału lub komórki równorzędnej, zastępca naczelnika (kierownika) wydziału lub komórki równorzędnej,

kierownik zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),

zastępca kierownika zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum), kierownik pracowni

wykształcenie wyższe
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów
zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejgłówny specjalista do spraw legislacjiwykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
radca generalny,

radca,

główny specjalista,

główny programista,

główny informatyk

wykształcenie wyższe
audytor wewnętrzny,

radca prawny,

główny wizytator

według odrębnych przepisów
kierownik kancelarii tajnejwykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy specjalista,

starszy projektant,

starszy programista,

starszy informatyk,

starszy archiwista,

specjalista, referendarz,

programista,

projektant,

młodszy specjalista

psycholog,

starszy wizytator

wykształcenie wyższe

według odrębnych przepisów

specjalista do spraw legislacjiwykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
wizytatorwedług odrębnych przepisów
referent prawny,

referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
samodzielny referent,

samodzielny księgowy,

starszy statystyk,

starszy rewident,

starszy referent,

starszy księgowy,

starszy inspektor,

starszy asystent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstatystyk,

rewident,

referent,

podreferendarz,

księgowy,

inspektor,

informatyk,

asystent,

archiwista analityk,

młodszy księgowy,

młodszy informatyk,

młodszy programista,

młodszy archiwista, sekretarz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
II. Archiwa państwowe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy kustosz,

kustosz

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy konserwator archiwalnywykształcenie wyższe
konserwator archiwalny,

dokumentalista

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy fotograf,

starszy laborant,

młodszy konserwator archiwalny,

młodszy dokumentalista,

fotograf,

laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
III. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkierownik projektu,

koordynator realizacji kontraktów,

kierownik rejonu,

zastępca kierownika rejonu

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejgłówny inspektor drogowy,

główny inspektor mostowy

wykształcenie wyższe
Stanowiskakierownik służby liniowejwykształcenie wyższe
specjalistyczne w służbie cywilnejoddziałowy inspektor mostowy,

oddziałowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor drogowy,

terenowy inspektor mostowy,

inspektor nadzoru

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy technik,

technik,

drogomistrz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
IV. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Wyższe stanowiska w służbie cywilnejwojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

zastępca wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

według odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjnywykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy laborant, laborantwykształcenie średnie lub średnie branżowe
V. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejnaczelnik delegaturywykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejnaczelnik wydziału inspekcji,

zastępca naczelnika wydziału inspekcji

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejkierownik oddziałuwykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
główny specjalista transportu drogowego,

starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego,

młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
główny specjalista ruchu drogowego,

starszy specjalista ruchu drogowego,

specjalista ruchu drogowego,

młodszy specjalista ruchu drogowego

wykształcenie wyższe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy inspektor transportu drogowegowykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku
inspektor transportu drogowego,

młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy inspektor ruchu drogowego,

inspektor ruchu drogowego,

młodszy inspektor ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
starszy kontroler transportu drogowego,

kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku
młodszy kontroler transportu drogowegowykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia
starszy kontroler ruchu drogowego,

kontroler ruchu drogowego,

młodszy kontroler ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejaplikantwykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe w trakcie kursu specjalistycznego
VI. Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejkierownik samodzielnego laboratorium,

zastępca kierownika samodzielnego laboratorium

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkierownik laboratoriumwykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejgłówny metrologwykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy metrolog, metrologwykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy legalizator,

legalizator

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
starszy technik,

technik,

laborant

VII. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego oraz powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejzastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanegowykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo wyższe prawnicze
zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejekspert nadzoru budowlanegowykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane bez ograniczeń
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy inspektor nadzoru budowlanegowykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejinspektor nadzoru budowlanego,

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie albo wykształcenie średnie branżowe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
VIII. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejkonsultantwykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy statystyk informatyk,

administrator systemu,

administrator sieci,

statystyk informatyk

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
IX. Graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii
Wyższe stanowiska w służbie cywilnejwojewódzki lekarz weterynarii,

zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
powiatowy lekarz weterynarii,

zastępca powiatowego lekarza weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejgraniczny lekarz weterynarii,

zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkierownik laboratorium,

kierownik pracowni

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejwojewódzki inspektor weterynaryjnywykształcenie wyższe weterynaryjne
kierownik oddziału terenowego,

konsultant,

starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy asystent,

inspektor weterynaryjny,

asystent,

młodszy asystent

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
starszy kontroler weterynaryjnywykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
kontroler weterynaryjnywykształcenie średnie lub średnie branżowe
X. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie)

Państwowej Straży Pożarnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejzastępca komendanta wojewódzkiego Policji,

zastępca Komendanta Stołecznego Policji

wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkoordynator do spraw banków danych,

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy asystent laboratoryjny

asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejstarszy laborant,

laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
XI. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe
Wyższe stanowiska w służbie cywilnejdyrektor izby administracji skarbowej,

dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,

zastępca dyrektora izby administracji skarbowej,

zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

naczelnik urzędu skarbowego,

naczelnik urzędu celno-skarbowego,

zastępca naczelnika urzędu skarbowego,

zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejradca skarbowy,

główny ekspert skarbowy,

starszy ekspert skarbowy,

ekspert skarbowy

wykształcenie wyższe
oskarżyciel skarbowywykształcenie wyższe prawnicze
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy kontroler skarbowywykształcenie wyższe
starszy kontroler rozliczeń,

starszy poborca skarbowy,

kontroler skarbowy,

kontroler rozliczeń,

młodszy kontroler skarbowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejpoborca skarbowywykształcenie średnie lub średnie branżowe
XII. Kuratoria oświaty
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejdyrektor wydziału,

zastępca dyrektora wydziału,

dyrektor delegatury,

zastępca dyrektora delegatury

według odrębnych przepisów
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkierownik oddziałuwedług odrębnych przepisów
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy wizytator, wizytatorwedług odrębnych przepisów
XIII. Ministerstwo Finansów
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejgłówny księgowy budżetu państwa,

główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,

główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,

główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów
XIV. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejszef oddziału, zastępca szefa oddziału,

szef wydziału

wykształcenie wyższe
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor kontroli wojskowej,

inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe
XV. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejnadinspektor zakładów górniczychwykształcenie wyższe
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy inspektor zakładów górniczych,

inspektor zakładów górniczych,

młodszy inspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe
XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejNaczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnegowykształcenie lekarskie ze specjalizacją z zakresu medycyny lotniczej
XVII. Urząd Transportu Kolejowego
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor transportu kolejowegowykształcenie wyższe techniczne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejinspektor transportu kolejowegowykształcenie wyższe techniczne
XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną,

starszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejekspert oceniający dokumentację rejestracyjną młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną, inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków, młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa lekówwykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu
XIX. Urzędy wojewódzkie
Wyższe stanowiska w służbie cywilnejdyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,

zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor wojewódzki,

inspektor wojewódzki

wykształcenie wyższe
XX. Urzędy morskie
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejkapitan portu: Gdańsk,

Gdynia, Szczecin,

Świnoujście,

zastępca kapitana portu: Gdańsk,

Gdynia,

Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkapitan portu innego niż Gdańsk,

Gdynia,

Szczecin,

Świnoujście,

zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk,

Gdynia,

Szczecin,

Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
główny inspektorwykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejzastępca głównego inspektorawykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
starszy oficer portuwykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
główny operator służby kontroli ruchu statkówwykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności
starszy operator służby kontroli ruchu statkówwykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków
starszy pilot lotnictwawedług odrębnych przepisów
starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawnewykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejoficer portuwykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
kierownik obwodu ochrony wybrzeża, kierownik oddziału,

kierownik grupy,

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,

młodszy oficer portu

wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności albo wykształcenie średnie branżowe i dyplom odpowiedniej specjalności
pilot lotnictwawedług odrębnych przepisów
operator służby kontroli ruchu statkówwykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego
starszy nadzorca ochrony wybrzeża,

starszy bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejnadzorca ochrony wybrzeża,

bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe
XXI. Urzędy żeglugi śródlądowej
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor nadzoru nad żeglugąwykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejinspektor nadzoru nad żeglugąwykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnejmłodszy inspektor nadzoru nad żeglugąwykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej albo wykształcenie średnie branżowe i patent oficera żeglugi śródlądowej
XXII. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnejkierownik delegatury

ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnejkierownik działu,

kierownik sekcji

wykształcenie wyższe farmaceutyczne
kierownik laboratoriumwykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
Stanowiska samodzielne w służbie cywilnejstarszy inspektor farmaceutycznywykształcenie wyższe farmaceutyczne
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejinspektor farmaceutycznywykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium
starszy asystent laboratoryjnywykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
XXIII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnejstarszy inspektor ochrony zabytków,

inspektor ochrony zabytków

wykształcenie wyższe
XXIV. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stanowiska specjalistyczne w służbiestarszy aprobant,wykształcenie średnie lub średnie
cywilnejaprobantbranżowe

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Grupa stanowiskMnożnik kwoty bazowej
12
Wyższe stanowiska w służbie cywilnej2,0-8,0
Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej1,5-7,0
Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej1,3-6,0
Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej1,3-4,5
Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej1,3-3,4