Zmiana rozporządzenia w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu... - Dz.U.2015.91 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.91

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie oddelegowania żołnierza zawodowego wyznaczonego na stanowisko służbowe w Służbie Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 182, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 317) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rodzaj poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego oddelegowanego żołnierza SWW do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;";

2)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oddelegowany żołnierz SWW zachowuje w czasie oddelegowania uprawnienia i świadczenia, które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów żołnierzom SWW pełniącym służbę w kraju lub poza granicami państwa, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie oddelegowania, o ile korzystanie z tych uprawnień i świadczeń nie spowoduje zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.";

3)
uchyla się § 13;
4)
w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oddelegowany żołnierz SWW może być bez jego zgody odwołany z oddelegowania w każdym czasie przez Szefa SWW, ze względu na potrzeby SWW albo w razie zagrożenia ujawnienia informacji niejawnych.";

5)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. W zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków żołnierza SWW pełniącego służbę poza granicami państwa stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822).".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.