Art. 50. - [Powierzenie żołnierzowi zawodowemu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; oddelegowanie żołnierza do wykonywania zadań służbowych poza SKW albo SWW,] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.81 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  50.  [Powierzenie żołnierzowi zawodowemu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku; oddelegowanie żołnierza do wykonywania zadań służbowych poza SKW albo SWW,]
1. 
Żołnierzowi zawodowemu można powierzyć, na okres do 6 miesięcy, pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku. W takim przypadku uposażenie żołnierza nie może być obniżone.
2. 
Żołnierza, gdy jest to uzasadnione realizacją zadań SKW albo SWW, w której pełni służbę, za jego zgodą, można oddelegować do wykonywania zadań służbowych poza SKW albo SWW, po przeniesieniu go do dyspozycji Szefa tej służby.
3. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla SKW i SWW, warunki i tryb oddelegowania, uprawnienia i obowiązki żołnierza w czasie oddelegowania, wysokość i sposób wypłacania uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących oddelegowanemu żołnierzowi, uwzględniając miejsce oraz charakter i zakres wykonywanych przez niego zadań służbowych poza SKW albo SWW, a także ustali, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, szczególne uprawnienia i obowiązki żołnierza pełniącego służbę poza granicami kraju.