Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1325 oraz z 2008 r. poz. 218) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej lub Urzędzie Ochrony Państwa, Służbie Celnej i Biurze Ochrony Rządu;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.