Zmiana rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1618

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 1 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 4-8,
b)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub dyrektora szkoły lub placówki prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny:

a) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

b) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,

c) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.",

c)
uchyla się pkt 11;
2)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może występować do dyrektora szkoły lub placówki o przekazanie informacji i danych dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.";

3)
w § 5:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;
4)
uchyla się § 6-12;
5)
w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kontrola przewidziana w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 20 ust. 1, prowadzona w celu oceny:

1) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki - nie powinna trwać dłużej niż 2 dni;

2) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki - nie powinna trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.";

6)
w § 16:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontroli, a także zalecenia wraz z terminem ich realizacji, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz kontrolujący przekazuje, za poświadczeniem odbioru, dyrektorowi szkoły lub placówki w terminie:

1) 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce - w przypadku kontroli, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 1;

2) 14 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontroli w szkole lub placówce - w przypadku kontroli, o której mowa w § 14 ust. 5 pkt 2.

Drugi egzemplarz kontrolujący włącza do akt kontroli.";

7)
w § 19 w pkt 1 skreśla się wyrazy "ewaluacji zewnętrznych i";
8)
uchyla się § 19a i § 19b;
9)
w § 20 w ust. 2:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;
10)
w § 22:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kontroluje:

a) przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,

b) przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;",

w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4,
b)
uchyla się ust. 2;
11)
w § 23 w ust. 3:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 2;",

c)
w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;
12)
w § 25:
a)
uchyla się pkt 2 i 3,
b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) informacje dotyczące zakresu i wyników kontroli prowadzonych w trybie działań planowych, zgodnie z § 3 ust. 2, w szczególności opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, oraz wnioski i zalecenia, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 5;",

c)
w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;
13)
w § 26 w ust. 1:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego do przeprowadzania kontroli oraz analizy danych dotyczących nadzoru pedagogicznego gromadzonych na platformie i opracowania wyników - pracownicy urzędów obsługujących ministrów sprawujących nadzór pedagogiczny i podległych im lub podporządkowanych jednostek organizacyjnych lub organów, o których mowa w art. 53 ust. 1, 2 i 2a, art. 54 oraz art. 60 ust. 4 i 6 ustawy, oraz kuratoriów oświaty, wykonujący zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego, koordynujący lub nadzorujący wykonywanie tych zadań;

2) wykorzystania narzędzi nadzoru pedagogicznego w trakcie kontroli prowadzonej w szkole lub placówce do udzielenia informacji na pytania zawarte w tych narzędziach - dyrektorzy tych szkół i placówek, nauczyciele, uczniowie i rodzice;",

b)
uchyla się pkt 3;
14)
w § 28 w ust. 1:
a)
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 26 ust. 1 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "§ 26 ust. 1 pkt 2",
b)
w pkt 1 wyrazy "ewaluacji, kontroli lub monitorowania" zastępuje się wyrazem "kontroli",
c)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) poza terenem szkoły lub placówki - przez udostępnienie kodu PIN, za pomocą którego osoby te uzyskują dostęp do narzędzi nadzoru pedagogicznego przypisanych do danej kontroli; kod PIN składa się z co najmniej 4 znaków i jest udostępniany na czas prowadzenia danej kontroli.";

15)
w § 29:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "art. 53 ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 53 ust. 1, 2 i 2a",
b)
uchyla się ust. 3;
16)
w § 30a wyrazy "§ 2 pkt 4, 6 i 9-11, § 3 ust. 1 i 4, § 4" zastępuje się wyrazami "§ 2 pkt 9 i 10, § 3 ust. 1 i 4, § 4, § 4a".
Plany nadzoru pedagogicznego opracowane na rok szkolny 2021/2022 na podstawie dotychczasowych przepisów należy dostosować do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).