Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 16 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2018 r. poz. 586) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) organizator praktyki zawodowej - związki stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, w których co najmniej połowę członków stanowią rzeczoznawcy majątkowi, oraz izby gospodarcze, w których co najmniej połowę członków stanowią przedsiębiorcy, o których mowa w art. 174 ust. 7 pkt 1 ustawy;

4) prowadzący praktykę zawodową - rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1, przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości, organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych oraz uczelnię - wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej;";

2) w § 4:
a) w ust. 1w pkt 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów różnych nieruchomości spośród następujących:",

lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

b) nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,",

lit. e-h otrzymują brzmienie:

"e) nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,

f) nieruchomości rolnej lub leśnej,

g) nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,

h) nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie;",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dokonując wyboru projektów operatów szacunkowych spośród wskazanych w ust. 1 pkt 2, należy uwzględnić konieczność zastosowania wszystkich podejść, o których mowa w art. 153 ustawy.";

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Praktykę zawodową odbywa się u prowadzącego praktykę zawodową, pod kierunkiem rzeczoznawcy majątkowego lub rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową, zwanych dalej "osobą uprawnioną".";

4) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organizator praktyki zawodowej wpisuje na listę prowadzących praktykę zawodową osoby uprawnione, przedsiębiorców, organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych oraz uczelnie, na ich wniosek, po uprzednim sprawdzeniu spełnienia wymogów określonych w § 6 ust. 1 i 2.",

b) w ust. 3 w pkt 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w przypadku przedsiębiorcy, organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz uczelni:",

lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) imię i nazwisko osoby reprezentującej odpowiednio przedsiębiorcę, organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych lub uczelnię w sprawach prowadzenia praktyk zawodowych,";

5) w § 8 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedsiębiorca, organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych lub uczelnia - wpisuje się jej nazwę i siedzibę, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych osoby uprawnionej, pod kierunkiem której prowadzona jest praktyka zawodowa.";

6) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kandydat wskazuje termin postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 18 ust. 3, podając dzień, miesiąc i rok etapu wstępnego oraz dzień, miesiąc i rok przyporządkowanego do niego egzaminu, a także wskazuje tryb części ustnej egzaminu zgodnie z § 30 ust. 1 i 1a.";

7) w § 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku kandydata, o którym mowa w art. 177 ust. 2b pkt 2 ustawy, część ustna egzaminu odbywa się w trybie określonym w ust. 1 pkt 2.

1b. Omawiając procedurę wyceny nieruchomości, kandydat przedstawia:

1) przedmiot i zakres wyceny;

2) cel wyceny;

3) podstawy prawne wyceny wraz z uzasadnieniem ich wykorzystania;

4) daty istotne dla określenia wartości nieruchomości wraz z wyjaśnieniem sposobu ich ustalenia;

5) źródła danych o nieruchomości wraz z podaniem zakresu ich wykorzystania;

6) charakterystykę nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, w szczególności opis jej stanu oraz przeznaczenie;

7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości, podając, odpowiednio do omawianej procedury wyceny, w szczególności:

a) rodzaj i obszar rynku nieruchomości przyjętego dla potrzeb wyceny oraz okres badania cen,

b) źródła informacji o transakcjach dokonanych na określonym dla potrzeb wyceny rynku nieruchomości oraz zakres ich wykorzystania,

c) sposób dokonania opisu nieruchomości podobnych,

d) wykorzystaną w procesie szacowania nieruchomości jednostkę porównawczą,

e) sposób uwzględnienia zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu oraz aktualizacji cen transakcyjnych na datę określenia wartości nieruchomości,

f) sposób ustalenia cech rynkowych oraz ich stanów,

g) sposób ustalenia wielkości korekt ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej,

h) sposób analizy czynszów rynkowych lub określania dochodu możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości oraz stopy kapitalizacji lub stopy dyskontowej, jeżeli omawiana procedura dotyczy podejścia dochodowego;

8) wybrane podejście, metodę i technikę szacowania wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru;

9) sposób ustalenia stopnia zużycia nieruchomości, jeżeli omawiana procedura dotyczy określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości;

10) sposób dokonania obliczeń wartości nieruchomości;

11) uzasadnienie wyniku wyceny;

12) klauzule zamieszczone w projekcie operatu szacunkowego wraz ze wskazaniem ich znaczenia;

13) załączniki dołączone do projektu operatu szacunkowego wraz ze wskazaniem ich znaczenia.";

8) w § 35 w ust. 1 wyrazy "wybrany tryb części ustnej egzaminu spośród określonych w § 30" zastępuje się wyrazami "tryb części ustnej egzaminu zgodnie z § 30 ust. 1 i 1a";
9) w § 36 w ust. 1 wyrazy "wybrany tryb części ustnej egzaminu spośród określonych w § 30" zastępuje się wyrazami "tryb części ustnej egzaminu zgodnie z § 30 ust. 1 i 1a";
10) w § 40:
a) w ust. 2 wyrazy "art. 193 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 192 ust. 2";
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku, o którym mowa w art. 193 ust. 5 pkt 4 ustawy, wykreślenie z centralnego rejestru następuje z urzędu, po uzyskaniu informacji o śmierci rzeczoznawcy majątkowego.";

11) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydaje się jednocześnie w dwóch formatach, zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia.";

12) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:

"§ 44a. Osoba, o której mowa w art. 192 ust. 2 ustawy, może złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, w dwóch formatach, zgodnie ze wzorami, o których mowa w § 44. Do wniosku należy dołączyć dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm przedstawiające wizerunek wnioskodawcy.";

13) w § 45:
a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W takiej sytuacji wydaje się świadectwa, zgodnie ze wzorami, o których mowa w § 44, z adnotacją "Duplikat".",

b) uchyla się ust. 2;
14) w § 46:
a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "zgodnie ze wzorami, o których mowa w § 44.",
b) uchyla się ust. 2;
15) w § 49 wyrazy "według wzorów określonych w załącznikach nr 6 i 7 do rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "zgodnie ze wzorami, o których mowa w § 44";
16) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
17) uchyla się załączniki nr 3-7 do rozporządzenia.
§  2.  W odniesieniu do osób uprawnionych, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, które zostały wpisane na listę prowadzących praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, warunek wykonywania działalności zawodowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za spełniony.
§  3.  Do praktyk zawodowych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4.  W przypadku osób, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, warunek określony w § 23 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia zmienianego w § 1 uważa się za spełniony, jeżeli projekty operatów szacunkowych wskazane w tym przepisie dotyczą nieruchomości, o których mowa w przepisach obowiązujących w dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej.
§  5.  Do kandydatów, którzy złożyli wniosek na wybrany etap postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  6.  Dzienniki praktyki zawodowej i świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz ich duplikaty, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DZIENNIKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY JEDNOSTRONNEGO I DWUSTRONNEGO ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

wzór

wzór

1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).