Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2338

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 listopada 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1:
a)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Departament Analiz i Innowacji;",

b)
w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

"24) Pełnomocnik do spraw kontaktów zewnętrznych.";

2)
w § 6 w ust. 3 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) Pełnomocnik do spraw kontaktów zewnętrznych.".

Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie dłużej jednak niż przez 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).