Nadanie statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:
Narodowemu Funduszowi Zdrowia nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Regulaminy organizacyjne centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia nadane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do czasu nadania regulaminów organizacyjnych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2015 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zakres działania organów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Prezes Funduszu kieruje Funduszem przy pomocy trzech zastępców, w tym zastępcy Prezesa Funduszu do spraw służb mundurowych.
2. 
Prezes Funduszu może podejmować, w imieniu Funduszu, rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji do wysokości 8 000 000 złotych.
3. 
Prezes Funduszu realizuje zadania należące do zakresu jego działania przy pomocy:
1)
komórek organizacyjnych Centrali Funduszu;
2)
oddziałów wojewódzkich Funduszu.
§  3. 
1. 
Do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności:
1)
proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
2)
planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
3)
koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
4)
rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne centrali Funduszu;
5)
reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
a)
w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu,
b)
w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
6)
podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
7)
parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne centrali Funduszu;
8)
występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
9)
przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
10)
wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.
2. 
Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych im spraw.

Rozdział  2

Struktura organizacyjna Funduszu

§  4. 
1. 
W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Prezesa Funduszu;
2)
Biuro Rady Funduszu;
3)
Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji;
4)
Biuro Spraw Pracowniczych;
5)
Departament Informatyki;
6)
Biuro Prawne;
7)
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
8)
Departament Gospodarki Lekami;
9)
(uchylony);
10) 3
 Biuro Partnerstwa Publicznego i Innowacji;
11)
Departament do Spraw Służb Mundurowych;
12)
Departament Ekonomiczno-Finansowy;
13)
Biuro Księgowości;
14)
Departament Współpracy Międzynarodowej;
15)
Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
16)
(uchylony);
17)
(uchylony);
18)
Departament Kontroli;
19)
(uchylony);
20)
Biuro Audytu Wewnętrznego;
21)
Biuro Nadzoru Wewnętrznego;
22)
Departament Obsługi Klientów i Profilaktyki;
23)
(uchylony);
24)
(uchylony);
25)
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania;
26) 4
 Departament Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń.
2. 
Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności podział nadrzędności nad tymi komórkami pomiędzy Prezesem Funduszu i zastępcami Prezesa Funduszu, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Funduszu.
3. 
W celu zapewnienia koordynacji realizacji działań oraz doradztwa w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Prezes Funduszu może ustanowić Pełnomocników.
4. 
Pełnomocnicy, o których mowa w ust. 3, podlegają bezpośrednio Prezesowi Funduszu.
§  5. 
Tworzy się następujące oddziały wojewódzkie Funduszu:
1)
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu;
2)
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy;
3)
Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie;
4)
Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze;
5)
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi;
6)
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
7)
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
8)
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;
9)
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;
10)
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku;
11)
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku;
12)
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach;
13)
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach;
14)
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie;
15)
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu;
16)
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.
§  6. 
1. 
Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców.
2. 
Zakres działania dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.
3. 
W skład oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji;
2)
Wydział Spraw Pracowniczych;
3)
Wydział Informatyki;
4)
Wydział Prawny;
5)
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
6)
Wydział Gospodarki Lekami;
7)
Wydział Obsługi Klientów i Profilaktyki;
8)
Wydział do Spraw Służb Mundurowych;
9)
Wydział Ekonomiczno-Finansowy;
10)
Wydział Księgowości;
11)
Wydział Organizacyjny;
12)
Wydział Współpracy Międzynarodowej;
13)
Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
14)
(uchylony);
15)
(uchylony);
16)
(uchylony).
17)
(uchylony);
18) 5
 (uchylony);
19)
Zespół Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania;
20)
Zespół Kontroli Wewnętrznej;
21)
(uchylony).
4. 
W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może połączyć albo podzielić komórki organizacyjne wymienione w ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.
5. 
W celu zapewnienia świadczeniobiorcom właściwej dostępności do Funduszu, ułatwienia współpracy Funduszu ze świadczeniodawcami oraz usprawnienia realizacji zadań Funduszu, w oddziałach wojewódzkich Funduszu mogą być tworzone następujące placówki terenowe:
1)
delegatury oddziału;
2)
punkty obsługi klientów;
3)
centra usług wspólnych.
6. 
Delegatury oddziału oraz centra usług wspólnych tworzy i znosi Prezes Funduszu. Utworzenie delegatury oddziału wymaga złożenia do Prezesa Funduszu umotywowanego wniosku przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
6a. 
Punkty obsługi klientów tworzy i znosi dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, za zgodą Prezesa Funduszu.
7. 
Placówkami terenowymi, o których mowa w ust. 5, kieruje kierownik.
§  7. 
1. 
W ramach struktury organizacyjnej centrali Funduszu, o której mowa w § 4 ust. 1, mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
2. 
W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz w strukturach placówek terenowych, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 i 3, mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
3. 
Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
§  8. 
1. 
Szczegółową organizację oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.
2. 
Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w centrach usług wspólnych sprawują dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, właściwych dla danej sprawy.
3.  6
 Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w punktach obsługi klientów sprawuje dyrektor Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 2161, z 2005 r. poz. 1542, z 2007 r. poz. 147 oraz z 2010 r. poz. 546), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491).
3 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1736) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2023 r.
4 Załącznik § 4 ust. 1 pkt 26 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1736) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2023 r.
5 Załącznik § 6 ust. 3 pkt 18 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1736) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2023 r.
6 Załącznik § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.1736) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2023 r.