Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1713

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. poz. 1344) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 w kolumnie "Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim" wyraz "48" zastępuje się wyrazem "60";
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 w kolumnie "Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim" wyraz "15" zastępuje się wyrazem "18".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).