Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. - Dz.U.2019.1344 - OpenLEX

Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1344

Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2019/2020.
Limit przyjęć na studia na kierunek lekarski w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Limit przyjęć na studia na kierunek lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3  

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNEK LEKARSKI W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lp.Nazwa uczelniJednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskimJednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim -miejsca dla cudzoziemców*Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskimJednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku

184290126
2Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu20457272
3Gdański Uniwersytet Medyczny316660171
4Śląski Uniwersytet Medyczny

w Katowicach

6907155164
5Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

240550125
6Uniwersytet Medyczny

w Lublinie

310470200
7Uniwersytet Medyczny w Łodzi670**15100104
8Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

3402104200
9Pomorski Uniwersytet Medyczny

w Szczecinie

250220140
10Warszawski Uniwersytet Medyczny55012130150
11Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

26617105150
12Uniwersytet

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12000110
13Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

7505050
14Uniwersytet Rzeszowski8005030
15Uniwersytet Zielonogórski

w Zielonej Górze

600600
16Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą

w Krakowie

10000100
17Uczelnia Łazarskiego z siedzibą

w Warszawie

90000
18Uniwersytet Opolski1200400
19Uniwersytet

Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego

w Radomiu

1000400
20Wyższa Szkoła Techniczna

w Katowicach

1000400
21Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

100000
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

** W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4  

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lp.Nazwa uczelniJednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskimJednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim -miejsca dla cudzoziemców*Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskimJednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych/ niestacjonarnych w języku innym niż język polski
1Uniwersytet Medyczny

w Białymstoku

750180
2Gdański Uniwersytet Medyczny472220
3Śląski Uniwersytet Medyczny

w Katowicach

12556036
4Uniwersytet Jagielloński

w Krakowie

6022020
5Uniwersytet Medyczny

w Lublinie

8002070
6Uniwersytet Medyczny w Łodzi12023636
7Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

6821470
8Pomorski Uniwersytet Medyczny

w Szczecinie

10021530
9Warszawski Uniwersytet Medyczny7242822
10Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich

we Wrocławiu

5252830
* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit miejsc dla cudzoziemców zwiększa limit miejsc na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. poz. 1381 i 1845).
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U.2019.1713) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2019 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U.2019.1713) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 2019 r.