Zmiana rozporządzenia w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.334

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 lutego 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria (Dz. U. poz. 795, z 2016 r. poz. 914, z 2018 r. poz. 686 oraz z 2019 r. poz. 1067) w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratoriumul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdyniażywność pochodzenia zwierzęcego, paszeobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy pozostałości środków ochrony roślin
żywność, paszeobjęte aktualnym zakresem akredytacji laboratorium analizy obecności i zawartości modyfikacji genetycznych
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).