Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.539

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 12 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. poz. 2102, z 2006 r. poz. 1096, z 2009 r. poz. 992 oraz z 2012 r. poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 2;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. W celu spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1099/2009", uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt przeprowadzają osoby, które odbyły:

1) szkolenie teoretyczne w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1099/2009, organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii;

2) trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane przez powiatowego lekarza weterynarii dokumentem, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia nr 1099/2009.";

3) uchyla się § 4 i § 5;
4) § 6 i § 7 otrzymują brzmienie:

"§ 6. Zwierzęta dostarczone do rzeźni w celu uboju przemieszcza się w sposób określony w załączniku III do rozporządzenia nr 1099/2009.

§ 7. Do czynności związanych z krępowaniem zwierząt w rzeźniach stosuje się art. 15 rozporządzenia nr 1099/2009.";

5) uchyla się § 8;
6) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Zwierzęta uśmierca się zgodnie z art. 3 i art. 4 rozporządzenia nr 1099/2009.";

7) uchyla się § 10;
8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Zwierzęta poddawane ubojowi poza ubojnią (rzeźnią) do celów określonych w art. 10 lub art. 11 rozporządzenia nr 1099/2009 są uśmiercane na zasadach określonych w tych artykułach, przy czym odpowiedni poziom kwalifikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 1099/2009, potwierdza zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.";

9) uchyla się § 12-17;
10) uchyla się załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
§  2.  Dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji przez osoby uprawnione do zawodowego uboju wydane na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za dokumenty, o których mowa w art. 21 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
§  3.  Do osób, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpoczęły szkolenie teoretyczne lub trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym na podstawie dotychczasowych przepisów i ich nie zakończyły do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).