Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. - Dz.U.2021.1884 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1884

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2021 r. poz. 470) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 421 otrzymuje brzmienie:

"

42155705650RUCHOMA z wyjątkiem ruchomej lotniczej 5.446A 5.450A

RADIONAWIGACJA MORSKA

RADIOLOKALIZACJA 5.450B POL.22

5.452

rządowe

rządowe

rządowe

";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w pkt 1 uwaga POL.44 otrzymuje brzmienie:

"POL.44 Określone w Uchwale 750 (WRC-19) poziomy wartości niepożądanych emisji w zakresie częstotliwości 1400-1427 MHz wytwarzane przez systemy radiolokalizacyjne pracujące w zakresie częstotliwości 1350-1400 MHz mają zastosowanie po dniu 31 grudnia 2026 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.