[Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości] - Art. 111. - Prawo telekomunikacyjne. - Dz.U.2022.1648 t.j. - OpenLEX

Art. 111. - [Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości] - Prawo telekomunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1648 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  111.  [Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości]
1. 
Przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości lub zakresów częstotliwości, zwanych dalej "częstotliwościami", oraz ich użytkowanie określa się w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
2. 
Częstotliwości mogą być użytkowane jako:
1)
cywilne;
2)
rządowe;
3)
cywilno-rządowe.
3. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, realizując politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, z uwzględnieniem:
1)
międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych;
2)
kierunków i celów polityki w zakresie planowania strategicznego, koordynacji i harmonizacji wykorzystania widma radiowego określonych w wieloletnich programach dotyczących polityki w zakresie widma radiowego przyjętych przez Parlament Europejski i Radę na mocy art. 8a ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002, str. 33);
3)
wymagań dotyczących:
a)
zapewnienia warunków do harmonijnego rozwoju służb radiokomunikacyjnych oraz dziedzin nauki i techniki, wykorzystujących zasoby częstotliwości,
b)
wdrażania nowych, efektywnych technik radiokomunikacyjnych,
c)
obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, harmonogram rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym, z uwzględnieniem:
1)
polityki państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości;
2)
przeznaczeń częstotliwości określonych w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości;
3)
wymagań stosowanych przy określaniu Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.