Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1734

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396 oraz z 2016 r. poz. 2205) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1480) w § 3:
1) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "sale, nie większe niż 2-osobowe, " zastępuje się wyrazami "sale łóżkowe";
2) w ust. 3 uchyla się pkt 1 i 2.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).