Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1451

| Akt oczekujący
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 29 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 14 i 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 1827 oraz z 2016 r. poz. 1384) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, w szczególności dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminów eksternistycznych, a także z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, a w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej również z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).