Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2019 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 1827 oraz z 2016 r. poz. 1384) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, w szczególności dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminów eksternistycznych, a także z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, a w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora Komisji Centralnej również z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;".