Zmiana rozporządzenia w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1538

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych

Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010 i 1387) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych (Dz. U. poz. 119) w § 2 w ust. 1:
1)
w pkt 4 wyrazy "3 osoby" zastępuje się wyrazami "2 osoby";
2)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - 1 osoba;".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).