§ 2. - Komisja psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  2. 
1. 
W skład Komisji wchodzą przedstawiciele:
1)
ministra właściwego do spraw zdrowia - 2 osoby;
2)
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie - 2 osoby;
3)
Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - 1 osoba;
4)
Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej - 2 osoby;
4a)
Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym - 1 osoba;
5)
zgłoszeni przez Komisję do spraw Szpitalnictwa Psychiatrycznego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - 1 osoba.
2. 
Członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza, powołuje na okres 5 lat minister właściwy do spraw zdrowia.
3. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, zgłaszają kandydatów na członków Komisji na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Komisji:
1)
na podstawie jego pisemnej rezygnacji;
2)
na wniosek podmiotu, który zgłosił jego kandydaturę, albo z własnej inicjatywy w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3)
na wniosek przewodniczącego Komisji w przypadku systematycznego nieuczestniczenia w pracach Komisji określonych w art. 201 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej "ustawą".