Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.996

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji 2

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rozporządzeniu 2018/1624 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018, str. 1);";

2) w § 3:
a) w pkt 1:
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem informacji kadrowo-płacowych,",

w lit. y średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. z-zl w brzmieniu:

"z) związków zawodowych,

za) oceny ratingowej,

zb) aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań banku,

zc) aktywów nieobciążonych,

zd) osób odpowiedzialnych za współpracę z Funduszem,

ze) pełnomocnictw i prokur,

zf) wykazu administratorów technicznych, w tym procedur nadawania, odbierania dostępów oraz zasad ochrony obiektów,

zg) zasad zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej uwzględniających zabezpieczenia tych ryzyk w zakresie portfela kredytów, wykazu instrumentów finansowych zabezpieczających powyższe ryzyka oraz kopii umów ramowych dotyczących zawierania tych instrumentów,

zh) informacji istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości operacyjnej podczas przymusowej restrukturyzacji, w tym infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania podmiotu,

zi) wykazu komitetów lub innych zespołów mających kompetencje decyzyjne lub opiniujące,

zj) procesu gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczej i sprawozdawczej, a także procedury i procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych,

zk) komunikacji w sytuacji kryzysowej,

zl) wykazu dziesięciu największych pod względem zdeponowanych środków deponentów oraz kopii umów dotyczących zobowiązań z tytułu depozytów, z wyjątkiem umów zawartych z klientami detalicznymi;",

b) w pkt 2:
lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) struktury organizacyjnej, z uwzględnieniem informacji kadrowo-płacowych,",

w lit. za średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zb-zm w brzmieniu:

"zb) związków zawodowych,

zc) aktywów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań kasy,

zd) aktywów nieobciążonych,

ze) osób odpowiedzialnych za współpracę z Funduszem,

zf) pełnomocnictw i prokur,

zg) wykazu administratorów technicznych, w tym procedur nadawania, odbierania dostępów oraz zasad ochrony obiektów,

zh) zasad zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej uwzględniających zabezpieczenia tych ryzyk w zakresie portfela kredytów, wykazu instrumentów finansowych zabezpieczających powyższe ryzyka oraz kopii umów ramowych dotyczących zawierania tych instrumentów,

zi) informacji istotnych z punktu widzenia zachowania ciągłości operacyjnej podczas przymusowej restrukturyzacji, w tym infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do funkcjonowania podmiotu,

zj) wykazu komitetów lub innych zespołów mających kompetencje decyzyjne lub opiniujące,

zk) procesu gromadzenia i przetwarzania informacji zarządczej i sprawozdawczej, a także procedury i procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych,

zl) komunikacji w sytuacji kryzysowej,

zm) wykazu dziesięciu największych pod względem zdeponowanych środków deponentów oraz kopii umów dotyczących zobowiązań z tytułu depozytów, z wyjątkiem umów zawartych z klientami detalicznymi;";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz określa termin przekazania informacji oraz poziom ich konsolidacji, biorąc pod uwagę zakres i złożoność wymaganych informacji, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Podmioty krajowe, a w przypadku grup krajowe podmioty dominujące, przekazują Funduszowi informacje zgodnie z rozporządzeniem 2018/1624, w tym:

1) informacje określone w szablonach Z 01.00, Z 03.00, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, Z 07.01, Z 07.02, Z 07.03, Z 07.04, Z 08.00, Z 09.00, Z 10.01 i Z 10.02 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624 - na wniosek Funduszu;

2) informacje określone w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia 2018/1624 - rocznie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego roku obrachunkowego;

3) informacje niewchodzące w zakres żadnej z kategorii określonych w załączniku I do rozporządzenia 2018/1624, wyłącznie w zakresie wynikającym z § 3 lub w zakresie niezbędnym dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 97 ust. 5 ustawy - na wniosek Funduszu.";

5) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, Fundusz może pozyskiwać bezpośrednio od banku spółdzielczego.";

6) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Informacje, o których mowa w § 5 pkt 3, Fundusz może pozyskiwać bezpośrednio od kasy.";

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2, są przekazywane do Funduszu w formie dokumentu elektronicznego w formacie XML, przygotowanego zgodnie ze strukturą określoną w szablonach wskazanych w załączniku I do rozporządzenia 2018/1624.";

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Sposób ustalania identyfikatorów wyróżniających banki, kasy, kasę krajową i firmy inwestycyjne, wymogi techniczne dla plików xml oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przy przesyłaniu funduszowi informacji, o których mowa w § 3, § 5 i § 9 rozporządzenia",

b) w części "Identyfikatory" dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4. Identyfikatory wyróżniające krajowe podmioty dominujące inne niż banki i firmy inwestycyjne oznaczają numer Krajowego Rejestru Sądowego.",

c) w części "Wymogi techniczne dla plików XML":
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pliki są tworzone w stronie kodowej UTF-8 bez BOM.",

dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Pliki są zbudowane w taki sposób, że poszczególne elementy składające się na plik XML znajdują się w kolejnych liniach i są oddzielone znakiem końca linii.

4. Pliki są sporządzane zgodnie z instrukcją udostępnioną na stronie internetowej Funduszu (www.bfg.pl).".

§  2. 
1.  Informacje określone w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018, str. 1) są przekazywane Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez podmioty krajowe, a w przypadku grup przez krajowe podmioty dominujące, po raz pierwszy za rok obrachunkowy kończący się w okresie między dniem 1 stycznia 2018 r. a dniem 31 grudnia 2018 r.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Dz. Urz. UE L 277 z 07.11.2018, str. 1).