Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1058

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Na podstawie art. 45 ust. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) datę i godzinę przyjęcia recepty do realizacji, wydania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia lub wyrobu medycznego pacjentowi, a w przypadku leku recepturowego również datę i godzinę jego wykonania;",

b) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) numer PESEL - jeżeli dotyczy, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru - numer PESEL przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186, 823, 960 i 1070 oraz z 2017 r. poz. 836); w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL - datę urodzenia pacjenta, albo",

c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) rodzaj identyfikatora dla składowych kosztowych leku recepturowego przyjmujący wartość:

a) 0 - dla leku gotowego,

b) 1 - dla surowca farmaceutycznego,

c) 2 - dla opakowania bezpośredniego;",

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) numer kodowy leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (EAN) lub w przypadku jego braku - globalny numer jednostki handlowej (GTIN) odwzorowany w kodzie kreskowym w systemie GS1 na opakowaniu lub opakowaniu zbiorczym wyrobu medycznego - jeżeli został nadany; w przypadku leku recepturowego - numer kodowy leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego przyjmujący wartość:

a) 1 - dla proszków dzielonych - do 20 sztuk,

b) 2 - dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) - do 80 gramów,

c) 3 - dla czopków, globulek oraz pręcików - do 12 sztuk,

d) 4 - dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego - do 250 gramów,

e) 5 - dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) - do 500 gramów,

f) 6 - dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli - do 100 gramów,

g) 7 - dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 gramów,

h) 8 - dla mieszanek ziołowych - do 100 gramów,

i) 9 - dla pigułek - do 30 sztuk,

j) 10 - dla klein - do 500 gramów,

k) 11 - dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych - do 10 gramów;",

e) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) liczbę wydanych opakowań leku, w tym leku recepturowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego;",

f) pkt 17 i 18 otrzymują brzmienie:

"17) cenę hurtową brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - cenę hurtową brutto leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego;

18) wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego - wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego oraz koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum), wraz z identyfikatorem kosztu wykonania leku recepturowego (taksy laborum) przyjmującym wartość:

a) 1 - wykonanie leku recepturowego w warunkach nieaseptycznych,

b) 2 - wykonanie leku recepturowego w warunkach aseptycznych;",

g) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) kwotę podlegającą refundacji;",

h) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) umieszczone na recepcie w części "Świadczeniodawca" dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwego dla miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego;";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Informacje zgromadzone przez apteki przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wpisy w kolumnie "Format":

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD;

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS

(gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu);

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR;

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM;

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM;

liczba (m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki;

[wart. dom.] - oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków; jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

Wpisy w kolumnie "Krotność":

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub, że może nie wystąpić żaden z nich.

Elementy protokołu wymiany danych z realizacji recept:

1) korekty danych o realizacji przekazanych formatem wymiany danych niższym niż 2.4 należy przekazać formatem danych stosowanym w dniu realizacji recepty;

2) jeżeli występuje konieczność zmiany jakichkolwiek danych z realizacji recepty (element realizacja i elementy w nim zagnieżdżone), należy przekazać ponownie pełen obraz realizacji i zwiększyć wartość atrybutu //realizacja/@nr-wersji;

3) przekazanie realizacji o wyższym numerze wersji powoduje autokorektę danych przekazanych w wersji niższej.

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[wart.

dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1234567
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślny) dla elementów komunikatuhttp://www.csioz.gov.pl/nfz/xml
określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem"
typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "LEK"
wersja1do 3 znakówNumer wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.4"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej "oddziałem wojewódzkim Funduszu", identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192, z późn. zm.)
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest oddział wojewódzki Funduszu, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest apteka (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny apteki lub podmiotu pośredniczącego uzgodniony z oddziałem wojewódzkim Funduszu
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu
nr-gen1liczba

(8,0)

Numer kolejny komunikatu danego typu wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza
info-aplik-

nad

0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym komunikatInformacja pomocnicza - przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i numer wersji aplikacji generującej producenta
info-

kontakt-nad

0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy (np. administratora systemu)Informacja pomocnicza - ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
1apteka1Apteka dokonująca
sprawozdania
id-oddzialu12 cyfryIdentyfikator oddziału wojewódzkiego FunduszuIdentyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)
id-apteki1do 16 znakówIdentyfikator aptekiIdentyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)
regon19 cyfrNumer REGONDziewięć pierwszych cyfr numeru REGON apteki (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego aptekiUnikalny identyfikator co najmniej w ramach apteki. Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu
kod-umowy1do 24 znakówKod umowy nadany przez oddział wojewódzki Funduszu
rok1rokRok, w którym jest zawarty okres sprawozdawczy
okres1do 2 cyfrNumer okresu w rokuPrzyjmuje wartości od 1 do 24. Dla realizacji między 1 a 15 dniem miesiąca - wartości nieparzyste, dla realizacji od 16 dnia miesiąca - wartości parzyste.

Okres ustalany na podstawie daty w atrybucie //usluga/@data

1realizacja1-nDane o realizacji recept
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu w aptece, w której została zarejestrowana realizacja receptyNie występuje, jeśli identyfikator instalacji jest taki sam jak przekazany w atrybucie "//komunikat/apteka/@id-inst"
id-realizacji1do 20 cyfrIdentyfikator realizacji receptyAtrybut techniczny pozwalający na synchronizację danych między systemami informatycznymi apteki i oddziału wojewódzkiego Funduszu
nr-wersji1liczba

(4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych realizacji recepty
usun0-11 litera [N]Żądanie usunięcia realizacjiWartości:

T - żądanie usunięcia,

N - przekazanie danych.

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego wartość wynosi "N". Usunięcie realizacji recepty blokuje możliwość dalszego przekazywania danej realizacji z wyższym numerem wersji

mom-wprow1data i czasData i czas pierwszej rejestracji recepty w systemie aptekiPomocniczy atrybut techniczny zapewniający spójność danych po niekontrolowanym przywróceniu przez aptekę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii)
mom-modyf1data i czasData i czas ostatniej modyfikacji realizacji recepty w systemie aptekiPomocniczy atrybut techniczny zapewniający spójność danych po niekontrolowanym przywróceniu przez aptekę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii)
2dane-realizacji0-1Zestaw danych charakteryzujący receptę oraz jej realizacjęElement techniczny obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji. Element nieprzekazywany w przypadku anulowania realizacji.

Jeśli atrybut "usun" w elemencie "realizacja" ma wartość "T", to element "dane-realizacji" (wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje

3wystawienie-

recepty

1Zestaw danych charakteryzujących fazę wystawiania recepty
numer122

cyfry

Numer receptyNumer recepty lub numer kuponu dołączonego do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej (§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia).

Numery posiadające 20 znaków należy poprzedzić dwoma znakami zera

typ11 znakKod typu receptyKod typu recepty (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia) przyjmujący wartości:

7 - dla recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy dla indywidualnego pacjenta,

8 - dla recept, których wzór określają przepisy o receptach lekarskich oraz przepisy o receptach wystawianych przez pielęgniarki i położne,

9 - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze o kategorii dostępności określonej w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.) zwanej dalej "Prawem farmaceutycznym", oznaczone symbolem "Rpw",

2 - dla recept wystawionych na kuponach dołączanych do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

data1dataData wystawienia receptyData wystawienia recepty (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia)
data-od0-1dataData, od której można realizować receptęData realizacji recepty "od dnia" (§ 2 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia)
pro0-11 cyfra [0]Wskaźnik dotyczący receptyOkreśla, czy recepta została wydana z adnotacją "pro auctore" lub "pro familiae" lub inne równoważne (§ 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia).

Przyjmuje wartości:

0 - w zwykłym trybie,

1 - z adnotacją "pro auctore"

albo "pro familiae" lub inne równoważne

4miejsce-

wystawienia-

recepty

1Dane identyfikujące osobę uprawnioną albo miejsce wystawienia recepty
typ0-11 znak

[R]

Typ identyfikujący rodzaj przekazanego numeru (§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia)Przyjmuje wartości:

R -dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia (§ 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia) albo

N - numer prawa wykonywania zawodu,

(§ 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia), zwany dalej "NPWZ"
id-miejsca1do 9 znakówDziewięć pierwszych cyfr numeru REGON lub NPWZ osoby wystawiającej receptęId- miejsca:

- dziewięć pierwszych cyfr numeru REGON właściwych dla miejsca udzielenia świadczenia (§ 2 ust. 1 pkt 27 rozporządzenia) albo

- NPWZ osoby wystawiającej receptę (§ 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia)

4osoba-

uprawniona

1Dane osoby uprawnionej wystawiającej receptę
nr1do 8 znakówNPWZ osoby uprawnionejNPWZ osoby uprawnionej (§ 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia)
3pacjent1Zestaw danych związanych z pacjentem, któremu wystawiono receptę
4ubezpieczenie1
platnik12 znakiIdentyfikator płatnika (art. 96a ust. 8 pkt 2 Prawa farmaceutycznego) albo symbol państwa odpowiedniego dla instytucji właściwej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach" (art. 96a ust. 8 pkt 5 Prawa farmaceutycznego)
4nr-pacjenta1Dane identyfikujące pacjenta
typ-pacjenta0-11 znak

[p]

Typ identyfikatoraTyp identyfikatora przyjmuje wartość:

P - pacjent

O - przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny

typ0-11 cyfra

[5]

Rodzaj numeru służącego do identyfikacji pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznegoPrzyjmuje wartości:

2 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji posiadającej poświadczenie wydane przez oddział wojewódzki Funduszu,

3 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji jeden z dokumentów przenośnych: DA1, S2, S3,

4 - w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji posiadającej Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument SED S045,

5 - numer PESEL,

6 - w przypadku osoby spoza Unii Europejskiej objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej Polskiej, nieposiadającej numeru PESEL,

7 - numer Karty Polaka w przypadku osób posiadających Kartę Polaka.

nr1do 20 znakówNumer potwierdzający identyfikację pacjenta (§ 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia) albo przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznegoW przypadku gdy atrybut //nr-pacjenta/@typ przyjmuje odpowiednio wartości:

2 - numer poświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 9 ustawy o świadczeniach, wydanego przez oddział wojewódzki Funduszu,

3 - numer na dokumencie przenośnym: DA1, S2, S3,

4 - numer Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument SED S045,

5 - numer PESEL,

6 - numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość w przypadku cudzoziemca objętego ubezpieczeniem zdrowotnym w Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadającego numeru PESEL,

7 - numer Karty Polaka w przypadku osób posiadających Kartę Polaka

data-

urodzenia

0-1DataData urodzenia pacjentaAtrybut sprawozdawany w przypadku pacjenta nieposiadającego numeru PESEL (§ 2 pkt 8 lit. b rozporządzenia)
3usluga1Zestaw danych związanych z usługą realizacji recepty
data-

przyjecia

0-1data + czasData i godzina przyjęcia recepty do realizacjiData i godzina przyjęcia recepty do realizacji.

Atrybut opcjonalny, w przypadku gdy data realizacji recepty jest równa momentowi wprowadzenia przekazywanemu w atrybucie // realizacja/@mom-wprow

(§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)

data-

wykonania

0-1data + czasData i godzina wykonania leku recepturowegoData i godzina wykonania leku recepturowego.

Atrybut przekazywany dla leków recepturowych

(§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)

data0-1data + czasData i godzina realizacji receptyData i godzina realizacji recepty (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Atrybut opcjonalny, w przypadku gdy data realizacji recepty jest równa momentowi wprowadzenia przekazywanemu w atrybucie // realizacja/@mom-wprow

data-kor0-1data + czasData i czas dokonania korekty
typ-id-

personelu

11 cyfraTyp identyfikatora osoby wydającej, która zrealizowała receptęTyp identyfikatora przyjmuje wartość:

1 - NPWZ osoby realizującej receptę,

2 - numer pesel, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ,

3 - techniczny identyfikator nadawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ

lub numeru PESEL
id-personelu1do 15 znakówDane osoby wydającej, która zrealizowała receptęDane osoby wydającej, która zrealizowała receptę:

- NPWZ osoby wydającej, która zrealizowała receptę,

- numer PESEL, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ,

- techniczny identyfikator nadawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL

typ-id-

personelu-

wyk-lek-rec

0-11 cyfraTyp identyfikatora osoby uprawnionej wykonującej lek recepturowyTyp identyfikatora przyjmuje wartość:

1 - NPWZ osoby realizującej receptę,

2 - numer PESEL, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ,

3 - techniczny identyfikator nadawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL

id-personelu-

wyk-lek-rec

0-1do 15 znakówDane osoby uprawnionej wykonującej lek recepturowyDane osoby uprawnionej wykonującej lek recepturowy:

- NPWZ osoby wykonującej lek recepturowy,

- numer PESEL, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ,

- techniczny identyfikator nadawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku osoby nieposiadającej NPWZ lub numeru PESEL.

Atrybut przekazywany dla leków recepturowych.

3lek1-5Zestaw danych charakteryzujących wydane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne (dla każdej pozycji przepisanej przez osobę uprawnioną)
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalacje systemu apteki, w której została zarejestrowana niniejsza pozycjaPodawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie "//komunikat/apteka/@id-inst"
id-lek1do 20 cyfrJednoznaczny identyfikator realizowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego w ramach instalacji apteki
nz0-11 znak [0]Wskaźnik odpowiednikaWskaźnik określający, czy osoba uprawniona umieściła przy leku adnotację "nie zamieniać" lub "NZ".

Przyjmuje wartości:

1 - nie można zamieniać,

0 - można zamieniać

uprawnienie-

dodat

0- 1do 6 znaków

[X]

Kod uprawnienia dodatkowego pacjenta lub kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnejKod uprawnienia dodatkowego lub kod uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo X - gdy brak dodatkowego uprawnienia (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia)
uprawnienie-

75plus

0-11 znakKod uprawnienia-75plusKod uprawnienia pacjenta wskazany na
[X]pacjenta wskazany na recepcie przez osobę uprawnionąrecepcie przez osobę uprawnioną - "S" albo X - gdy brak uprawnienia "S" (§ 2 ust. 1 pkt 11a rozporządzenia). Uprawnienie "S" może wystąpić na recepcie równocześnie z częścią uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia
uprawnienie-

realizacja

0-1do 6 znaków

[X]

Kod uprawnienia dodatkowego pacjenta lub kod tytułu uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, według którego nastąpiła w aptece realizacja danej pozycji receptyUprawnienie, według którego nastąpiła w aptece realizacja danej pozycji recepty albo X - gdy brak dodatkowego uprawnienia. Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrób medyczny jest wyceniany na podstawie jednego tytułu uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 albo 11a rozporządzenia.

W przypadku, gdy recepta może być zrealizowana na podstawie dwóch równie korzystnych dla pacjenta uprawnień dodatkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 lub albo 11a rozporządzenia, jest wpisywany kod z § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia

odpłatnosc1do 2 cyfrKod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medycznyKod odpłatności za lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia).

Przyjmuje wartości:

0 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie, w przypadku gdy realizacja recepty nastąpiła na podstawie uprawnienia innego niż uprawnienie, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach ,

10 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie do wysokości limitu finansowania,

20 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy, świadczeniobiorcy uprawnionemu również na podstawie art. 43 ust. 1 albo art. 45 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

11 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością ryczałtową,

21 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,

12 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30% limitu finansowania,

22 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy,

13 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydanego za

odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania,

23 - dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością w wysokości 50% limitu finansowania, wydanego bezpłatnie na podstawie uprawnienia, o którym mowa w art. 43a ust. 1 ustawy

typ-kodu0-11 cyfra

[i]

Typ kodu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przepisanego na recepciePrzyjmuje wartości:

1 - EAN,

2 - GTIN (typ przekazywany tylko w przypadku, kiedy środek nie posiada nadanego kodu EAN).

Atrybut przekazywany każdorazowo w przypadku, kiedy w elemencie przekazano atrybut @kod

kod0-1do 14 cyfrEuropejski kod towarowy (EAN)/(GTIN) odpowiednika leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przepisanego na recepcie(§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia)

Atrybut nieprzekazywany w przypadku leków recepturowych

4lek-

opakowanie

1-n
id-

opakowania

1Liczba

(2,0)

Jednoznaczny identyfikator wydania opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach realizacji, przy leku recepturowym jednoznaczny identyfikator przekazywanej pozycjiUnikalny w ramach danej realizacji
katalog11 cyfraRodzaj identyfikatora leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznegoPrzyjmuje wartości:

0 - dla leku,

1- dla leku recepturowego,

2 - dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego,

3 - dla wyrobu medycznego

(§ 2 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia)

ilosc1liczba

(8,5)

Liczba wydanych opakowań leku, w tym leku recepturowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznegoLiczba wydanych opakowań leku, w tym leku recepturowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia).

Możliwość wystąpienia liczb ułamkowych do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej

wartosc1liczba

(8,2)

Wartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznegoWartość wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia).
refundacja1liczba

(8,2)

Kwota podlegająca refundacjiKwota podlegająca refundacji (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia)
doplata1liczba

(8,2)

Informacja o dopłacie wniesionej przez nabywcę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczeniaInformacja o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy (§ 2 ust. 1 pkt 23 rozporządzenia)
żywieniowego, wyrobu medycznego, leku recepturowego
5lek-gotowy0-1

1z

Element przekazywany tylko w przypadku gdy atrybut //lek-opakowanie/@katalog przyjął wartość 0, 2 lub 3
zamiennik0-11 znak [N]Informacja, czy wydano odpowiednikInformacja, czy wydano odpowiednik (§ 2 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia).

Przyjmuje wartości:

T - apteka wydała odpowiednik (§ 2 ust. 1 pkt 20 lit. a rozporządzenia),

N - apteka nie wydała odpowiednika (§ 2 ust. 1 pkt 20 lit. b rozporządzenia)

typ-kodu11 cyfraTyp kodu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznegoPrzyjmuje wartości:

1 - EAN,

2 - GTIN (typ przekazywany tylko w przypadku, kiedy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie posiada nadanego kodu EAN)

kod1do 14 cyfrEuropejski kod towarowy (EAN)/(GTIN) wydanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego(§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)
cena-detal1liczba

(8,2)

Cena detaliczna brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznegoCena detaliczna brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia)
cena-

hurtowa-

brutto

1liczba

(8,2)

Cena hurtowa brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznegoCena hurtowa brutto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego zakupionego przez aptekę w hurtowni (§ 2 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia)
5lek-

recepturowy

0-1

1z

Element przekazywany tylko w przypadku, gdy atrybut //lek-opakowanie/@katalog przyjął wartość 1
taksa-

laborum

0-1

[1]

1 cyfraIdentyfikator zastosowanego kosztu wykonania leku recepturowego (taksy laborum)Atrybut przyjmuje wartości:

1- wykonanie leku recepturowego w warunkach nieaseptycznych

2- wykonanie leku recepturowego w warunkach aseptycznych

(§ 2 ust. 1 pkt 18 lit. a i b rozporządzenia)

kod-postaci12 cyfryKod postaci leku recepturowegoKod postaci leku recepturowego przyjmuje wartość:

1 - dla proszków dzielonych - do 20 sztuk,

2 - dla proszków niedzielonych (prostych i złożonych) - do 80 gramów,

3 - dla czopków, globulek oraz pręcików - do 12 sztuk,

4 - dla roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do użytku wewnętrznego - do 250 gramów,

5 - dla płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) - do 500 gramów,

6 - dla maści, kremów, mazideł, past oraz żeli - do 100 gramów,

7 - dla kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - do 40 gramów,

8 - dla mieszanek ziołowych - do 100

gramów,

9 - dla pigułek - do 30 sztuk,

10 - dla klein - do 500 gramów,

11 - dla kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych - do 10 gramów

(§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)

6skladnik1-n
id-sklad1Liczba

(2,0)

Jednoznaczny identyfikator leku, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniego użytego do wykonania leku recepturowegoUnikalny w ramach realizacji.
katalog-

receptura

11 cyfraRodzaj identyfikatora leku, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniegoPrzyjmuje wartości:

0 - dla leku gotowego

1 - dla surowca farmaceutycznego

2 - dla opakowania bezpośredniego

(§ 2 ust. 1 pkt 12a rozporządzenia)

typ-kodu-

sklad

0-11 cyfraTyp kodu leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowania bezpośredniegoPrzyjmuje wartości:

1 - EAN,

2 - GTIN (typ przekazywany tylko w przypadku braku kodu EAN)

kod-sklad0-1do 14 cyfrEuropejski kod towarowy (EAN)/(GTIN)(§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia)
ilosc-sklad1liczba

(10,5)

Ilość leku gotowego lub ilość surowca farmaceutycznego, lub liczba opakowań bezpośrednichMiara:

- ilość leku gotowego w jednostce miary określonej w atrybucie //skladnik/@jm, w przypadku gdy atrybut //skladnik/@katalog-receptura przyjmuje wartość 0,

- ilość surowca farmaceutycznego w jednostce miary określonej w atrybucie //skladnik/@jm, w przypadku gdy atrybut //skladnik/@katalog-receptura przyjmuje wartość 1,

- liczba opakowań bezpośrednich, w przypadku gdy atrybut //skladnik/@katalog-receptura przyjmuje wartość 2.

Możliwość wystąpienia liczb ułamkowych do pięciu cyfr po kropce dziesiętnej
jm11 cyfraJednostka miaryAtrybut przyjmuje wartości:

- dla skladnik@ katalog-receptura = 0:

1 - opakowanie (op),

2 - gram [g],

- dla skladnik@ katalog-receptura = 1:

2 - gram [g],

3 - mililitr [ml],

4 - sztuka [szt],

- dla skladnik@ katalog-receptura = 2:

4 - sztuka [szt]

wartosc-

sklad

1liczba

(8,2)

Wartość użytego leku gotowego, surowca farmaceutycznego, opakowań bezpośrednich(§ 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia)
cena-

hurtowa-

brutto-sklad

0-1liczba

(8,2)

Cena hurtowa brutto leku gotowego lub surowca farmaceutycznego, lub opakowania bezpośredniegoCena hurtowa brutto składnika leku recepturowego - leku gotowego lub surowca farmaceutycznego, lub opakowania bezpośredniego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wpisy w kolumnie "Format" oznaczają:

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD;

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS

(gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu);

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR;

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM;

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM;

liczba (m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki;

[wart. dom.] - oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków; jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [wart. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1234567
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślny) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem"http://www.csioz.gov.pl/nfz/xml
typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "ZLEK"
wersja1do 3 znakówNumer wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.4"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej "oddziałem wojewódzkim Funduszu",
identyfikatorem tym jest kod zgodny z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192, z późn. zm.)
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuIdentyfikator techniczny systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu
nr-gen-odb0-1liczba

(8,0)

Numer generacji potwierdzanego komunikatu
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuIdentyfikator techniczny apteki lub podmiotu pośredniczącego, uzgodniony z oddziałem wojewódzkim Funduszu
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego apteki lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez oddział wojewódzki Funduszu
nr-gen1liczba

(8,0)

Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza
info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym komunikatInformacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać nazwę i numer wersji aplikacji generującej producenta
info-kontakt-

nad

0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, (np. administratora systemu)Informacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej
1apteka1Apteka dokonująca sprawozdania
id-apteki1do 16 znakówIdentyfikator aptekiIdentyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego aptekiUnikalny co najmniej w ramach apteki. Identyfikator ten definiuje

przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie apteki i przekazywanych oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu

kod-umowy1do 24 znakówKod umowy nadany przez oddział wojewódzki FunduszuWartość jak w analogicznym atrybucie z potwierdzanego sprawozdania
rok1rokRok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczyWartość jak w analogicznym atrybucie z potwierdzanego sprawozdania
okres1do 2 cyfrNumer okresu w rokuWartość jak w analogicznym atrybucie z potwierdzanego sprawozdania
1problem0-1

1z

Informacja o ewentualnych problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - błąd - problem powodujący odrzucenie danych,

0 - ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu,

1 - informacja - dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu (np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu)

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów jest ustalany przez odbiorcę potwierdzanych danych - oddział wojewódzki Funduszu
opis1do 250 znakówOpis problemu
1potw-danych0-1

1z

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazanych w komunikacie
2potw-realizacji0-nInformacja o przyjęciu lub odrzuceniu wersji danych realizacji
id-inst0-1do 38 znakówId instalacji systemu informatycznego, w którym zarejestrowano realizację recepty
id-realizacji1do 20 cyfrIdentyfikator realizacji receptyIdentyfikator przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/@id-realizacji
nr-wersji1liczba

(4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych realizacji receptyNumer przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/@id-realizacji
stat-imp-d11 cyfraStatus importu danych0 - pozycja przetworzona przez proces importu,

1 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano tę samą wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika,

2 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano starszą wersję danych niż zarejestrowana w bazie płatnika

stat-wal-d11 cyfraStatus walidacji danych0 - dane niezwalidowane (odnosi się do danych pominiętych podczas importu),

1 - dane zwalidowane pozytywnie,

2 - realizacja została usunięta przez wskazanie //komunikat/realizacja/@usun='T',

3 - dane zwalidowane negatywnie

3problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z całością realizacji receptyNie występuje, gdy nie ma żadnych problemów w realizacji recepty lub dotyczą one poszczególnych świadczeń składowych
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - błąd - problem powodujący odrzucenie danych,

O - ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu,

I - informacja - dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu (np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu)

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów jest ustalany przez odbiorcę potwierdzanych danych - oddział wojewódzki Funduszu
opis1do 250 znakówOpis problemu
3potw-lek0-nInformacja o ewentualnych problemach występujących w określonym lekuMoże nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych realizacji (czyli na poziomie nadrzędnym)
id-inst0-1do 38 znakówId instalacji systemu informatycznego, w którym zarejestrowano realizację leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczeniaPodawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie

"//komunikat/apteka/@id-inst"

żywieniowego, wyrobu medycznego
id-lek1do 20 cyfrIdentyfikator realizowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach instalacji aptekiPrzekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/lek/@id-lek
4problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z wydawanym lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznymNie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących wydania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - błąd - problem powodujący odrzucenie danych,

O - ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu,

I - informacja - dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu (np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu)

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych - oddział wojewódzki Funduszu
opis1do 250 znakówOpis problemu
4potw-lek-

opakowanie

0-nInformacja o ewentualnych problemach występujących w określonym opakowaniuMoże nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (czyli na poziomie nadrzędnym)
id-opakowania1Liczba

(2,0)

Jednoznaczny identyfikator wydania opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach realizacji receptyPrzekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/lek/lek-opakowanie@id-opakowania
5problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z wydawanym opakowaniemNie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących tego opakowania
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - błąd - problem powodujący odrzucenie danych,

O - ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego

problemu,

I - informacja - dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu (np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu)

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych - oddział wojewódzki Funduszu
opis1do 250 znakówOpis problemu
5potw-składnik0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych ze składnikiem leku recepturowegoMoże nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych składnika leku recepturowego (czyli na poziomie nadrzędnym)
id-sklad1Liczba

(2,0)

Jednoznaczny identyfikator leku, surowca farmaceutycznego,

opakowania bezpośredniego

Przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/realizacja/lek/lek-opakowanie/lek-recepturowy/skladnik@id-sklad
6problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych z użytym składnikiem leku recepturowegoNie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących tego składnika leku recepturowego
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - błąd - problem powodujący odrzucenie danych,

O - ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu,

I - informacja - dodatkowa informacja od oddziału wojewódzkiego Funduszu, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych - oddział wojewódzki Funduszu
opis1do 250 znakówOpis problemu

Dodatkowe uwagi:

1. Pierwszym etapem weryfikacji jest kontrola zgodności przekazanego komunikatu ze schematem XML (XML Schema). W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z formatem odrzucany jest cały komunikat - nie są analizowane żadne pozycje komunikatu. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikuje schemat XML, który jest wykorzystywany na tym etapie weryfikacji, tak by dostawcy oprogramowania mogli sprawdzić poprawność generowanego komunikatu we własnym zakresie.

2. Jeśli stwierdzono błąd na poziomie komunikatu lub sprawozdania, to odrzucane jest całe sprawozdanie - nie są analizowane żadne pozycje sprawozdania.

3. Jeśli zostanie stwierdzony błąd w pozycji sprawozdania (elemencie mz: pozycja komunikatu źródłowego), to do apteki może być przekazana informacja o lokalizacji błędu nawet z dokładnością do opakowania (w zależności od miejsca wystąpienia błędu), jednakże jako błędna jest traktowana zawsze cała pozycja sprawozdania (recepta). Po stwierdzeniu błędu dalsze elementy tej pozycji sprawozdania mogą nie być analizowane. Przykład: po stwierdzeniu błędu w numerze prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej (błąd na poziomie recepty), nie są sprawdzane poprawności numerów EAN wydanych opakowań leków.

4. Komunikat zwrotny może służyć do przekazania informacji o problemach znalezionych na etapie weryfikacji danych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR
Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[wart.

dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślny) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 547, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem"http://www.csioz.gov.p1/nfz/

xml

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol)W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "LEKZB"
wersja1do 3 znakówNumer wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.4"
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuKod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "oddziałem wojewódzkim Funduszu"
nr-gen1liczba

(8,0)

Numer kolejny komunikatu danego typu,

wygenerowanego z systemu nadawcy (id-nad)

czas-gen1data+czasData i godzina wygenerowania komunikatu
info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym komunikatInformacja pomocnicza przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i numer wersji aplikacji generującej producenta
info-kontakt-

nad

0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ewentualnych problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej
1apteka1
id-apteki1do 16 znakówIdentyfikator aptekiIdentyfikator apteki nadany przez oddział wojewódzki Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)
kod-umowy1do 24 znakówKod umowy nadany przez oddział wojewódzki Funduszu
2zestawienie-refundacyjne1Element opisujący zestawienie refundacyjne
wersja1do 3 cyfrOkreśla wzór zestawienia zbiorczego, któremu odpowiada ten rachunekNumer kolejny projektu zestawienia zbiorczego
rok1rokRok, w którym zawarty jest okres sprawozdawczy
okres1do 2 cyfrNumer okresu w rokuPrzyjmuje wartości od 1 do 24. Data realizacji pomiędzy 1 a 15 dniem miesiąca - wartości nieparzyste, dla realizacji od 16 dnia miesiąca - wartości parzyste
id-szablonu1liczba

(12,0)

Unikalny kod szablonu nadany przez oddział wojewódzki FunduszuPodczas wystawiania rachunków należy wskazać szablon, na podstawie którego utworzono rachunek. Powołanie na konkretny szablon zapewnia jednoznaczne powiązanie pozycji rachunku z pozycjami raportu statystycznego
id-szablonu-

kor

0-1liczba

(12,0)

Identyfikator szablonu korygowanego (podawany, gdy wystawiony dokument ma być korektą do zestawienia refundacyjnego)
typ-dok11 znakTyp dokumentu do wystawieniaWartości:

1 - zestawienie refundacyjne,

2 - korekta zestawienia refundacyjnego

3czesc-a-zest0-1Opis części A zbiorczego
zestawienia refundacyjnego według obowiązującego wzoru
liczba-recept1liczba

(8,0)

Liczba recept
liczba-lekow1liczba

(8,0)

Liczba pozycjiLiczba pozycji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
wartosc1liczba

(10,2)

Wartość lekówWartość leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
doplata1liczba

(10,2)

Wartość dopłatyWartość dopłaty wniesionej przez świadczeniobiorców
refundacja1liczba

(10,2)

Kwota podlegająca refundacjiKwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
4pozycja-zb1-nPozycje zestawienia zbiorczego
lp1do 2 cyfrPozycje zestawienia według obowiązującego wzoru
liczba-lekow1liczba

(8,0)

Liczba pozycjiLiczba pozycji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
wartosc1liczba

(10,2)

Wartość lekówWartość leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych zrealizowanych na podstawie recept
doplata1liczba

(10,2)

Wartość dopłatyWartość dopłaty wniesionej przez świadczeniobiorców
refundacja1liczba

(10,2)

Wartość refundacjiWartość kwoty podlegającej refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
5leki1-nOpisuje pozycje recept, które składają się na daną pozycję
sprawozdania refundacyjnego
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu apteki, w której zarejestrowano lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrób medycznyIdentyfikator przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja/dane-

realizacji/lek/@id-inst

id-realizacji1do 20 cyfrIdentyfikator realizacji receptyIdentyfikator realizacji
nr-wersji1liczba

(4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych realizacji recepty
id-lek1do 20 cyfrJednoznaczny identyfikator realizowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego w ramach instalacji aptekiIdentyfikator przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja/dane-

realizacji/lek/@id-lek

id-opakowania1Liczba

(2,0)

Jednoznaczny identyfikator wydania opakowania w ramach leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i instalacji systemu aptekiIdentyfikator przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja/dane-realizacji/lek/lek-opakowanie/@id-opakowania

refundacja1liczba

(8,2)

Kwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia)
3czesc-b-zest0-1Opis części B zbiorczego zestawienia refundacyjnego według obowiązującego wzoru
liczba-recept1liczba

(8,0)

Liczba recept
liczba-pozycji1liczba

(8,0)

Liczba pozycjiLiczba pozycji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
wartosc1liczbaWartość lekówWartość leków, środków
(10,2)spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych zrealizowanych na podstawie recept
doplata1liczba

(10,2)

Wartość dopłatyWartość dopłaty wniesionej przez osobę uprawnioną do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793, z późn. zm.)
refundacjaliczba

(10,2)

Kwota podlegająca refundacjiKwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
4pozycja-zb1-nPozycje zestawienia zbiorczego
lp1do 2 cyfrPozycje zestawienia według obowiązującego wzoru
platnik12 znakiSymbol kraju instytucji właściwej
nr1do 20 znakówNumer poświadczenia lub numer dokumentu osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)
liczba-recept1liczba

(8,0)

Liczba recept
liczba-pozycji1liczba

(8,0)

Liczba pozycjiLiczba pozycji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
wartosc1liczba

(10,2)

Wartość lekówWartość leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych zrealizowanych na podstawie recept
doplata1liczba

(10,2)

Wartość dopłatyWartość dopłaty wniesionej przez osobę uprawnioną do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji
refundacja1liczba

(10,2)

Wartość refundacjiWartość kwoty podlegającej refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
5leki1-nOpisuje pozycje recept, które składają się na daną pozycję sprawozdania refundacyjnego
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu apteki, w której zarejestrowano lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medycznyIdentyfikator przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja/dane-

realizacji/lek/@id-inst

id-realizacji1do 20 cyfrIdentyfikator realizacji receptyIdentyfikator realizacji przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja@id-realizacji

nr-wersji1liczba

(4,0)

Numer wersji (modyfikacji) danych realizacji recepty
id-lek1do 20 cyfrJednoznaczny identyfikator realizowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego w ramach instalacji aptekiIdentyfikator przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja/dane-

realizacji/lek/@id-lek

id-opakowania1Liczba

(2,0)

Jednoznaczny identyfikator wydania opakowania w ramach leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i instalacji systemu aptekiIdentyfikator przekazany w komunikacie LEK w atrybucie

//komunikat/realizacja/dane-realizacji/lek/lek-opakowanie/

@id-opakowania

refundacja1liczba

(8,2)

Kwota podlegająca refundacjiKwota podlegająca refundacji z tytułu wydanych opakowań leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i

wyrobu medycznego (§ 2 ust 1 pkt 15 rozporządzenia)

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).