Zmiana rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2038

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 25 września 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, 1429 i 1834) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2391 oraz z 2020 r. poz. 699) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant--Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor--Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Rektor--Komendant Akademii Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, zwani dalej "kierownikami jednostek organizacyjnych", powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisję socjalną, zwaną dalej "komisją".".

1. 
Komisja socjalna powołana przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pozostaje właściwa w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin do czasu powołania komisji socjalnej przez Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej jest właściwy w sprawie przyznania świadczenia socjalnego na podstawie wniosku skierowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).