§ 4. - Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.518 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2024 r.
§  4. 
1. 
Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant--Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor--Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, Rektor--Komendant Akademii Pożarniczej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, zwani dalej "kierownikami jednostek organizacyjnych", powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisję socjalną, zwaną dalej "komisją".
2. 
Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.
3. 
Komisję powołuje się na 4 lata, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:
1)
skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
2)
stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;
3)
uchylania się od wykonywania obowiązków;
4)
ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.
4. 
Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne - na każdy rok kalendarzowy.
5. 
Zmiany w planie podziału funduszu są dokonywane z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.
6. 
Komisja powołana przez Komendanta Służby Ochrony Państwa jest właściwa również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.
7. 
Komisje powołane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości są właściwe również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.