Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.955

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Na podstawie art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 23 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. e, w pkt 3 w lit. d, w pkt 4 w lit. d, w pkt 5 w lit. c, w pkt 6 w lit. e, w § 24 w pkt 2 w lit. d, w pkt 3 w lit. d, w § 25 w pkt 2 w lit. d, w § 27 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. d, w § 28 w pkt 4 w lit. e, w § 29 w pkt 1 w lit. e, w pkt 3 w lit. g, w § 30 w pkt 1 w lit. d, w pkt 4 w lit. d, w § 33 w pkt 3 i 7 oraz w § 43 w pkt 2 wyrazy "numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub REGON" zastępuje się wyrazami "numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP)";
2) w § 31 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

b) nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju;";

3) w § 34 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);",

b) w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

– nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju,";

4) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na rzecz innego podmiotu, dodatkowo zawiera imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).";

5) w § 44 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę, adres, numer akcyzowy lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu obowiązanego do oznaczania;";

6) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA, ZDJĘCIA,

ZNISZCZENIA USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH BANDEROL

...................................................................

(nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania)

...................................................................

(numer identyfikacji podatkowej (NIP),

numer akcyzowy podatnika*))

PROTOKÓŁ

z dnia .....................................

w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia,

zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych*) banderol1)

......................................................................................................

sporządzony w2) ...................................................................... przez3)

............................................................................................................................................

1. Opis okoliczności utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub

zniszczonych banderol*)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. W przypadku protokołu ze zdjęcia banderol określenie łącznej liczby zdjętych banderol

............................. szt., w tym:

1) seria: ..................., numeracja od ........................... do ..................... liczba banderol …….……... szt.

2) seria: ..................., numeracja od ........................... do ..................... liczba banderol ……….…... szt.

3) seria: ..................., numeracja od ........................... do ..................... liczba banderol ……….…... szt.

4) seria: ..................., numeracja od ........................... do ..................... liczba banderol ……….…... szt.

5) seria: ..................., numeracja od ........................... do ..................... liczba banderol ……….…... szt.

3. Na tym protokół zakończono, nie wnosząc zastrzeżeń/ wnosząc następujące zastrzeżenia*)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Protokół sporządzono w .................... egzemplarzach, które przekazano

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................

....................................

....................................

(podpisy osób uczestniczących4))

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj banderoli (podatkowa, legalizacyjna).

2) Należy podać miejscowość.

3) Należy podać podmiot, u którego nastąpiła utrata, zniszczenie, zdjęcie lub uszkodzenie banderol.

4) Protokół jest podpisywany przez dwie osoby reprezentujące podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych

znakami akcyzy albo przez jedną osobę, jeżeli zapewnienie reprezentacji dwuosobowej nie jest możliwe, oraz przez

obecnego przy tych zdarzeniach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli przedstawiciela naczelnika urzędu celno-

-skarbowego, jeżeli jest obecny.

*) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).