Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1701

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 27 lipca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 oraz z 2023 r. poz. 1123) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1045, z 2015 r. poz. 629 oraz z 2018 r. poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 uchyla się pkt 3;
2)
§ 2a otrzymuje brzmienie:

"§ 2a. 1. Komisja, przed przeprowadzeniem egzaminu, odbywa posiedzenie, na którym weryfikuje złożone wnioski o dopuszczenie kandydata na eksperta do egzaminu, wraz z załącznikami.

2. Z posiedzenia komisji weryfikującej sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska osób dopuszczonych do egzaminu oraz imiona i nazwiska osób niedopuszczonych do egzaminu wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisuje przewodniczący komisji, egzaminatorzy oraz sekretarz.

3. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydat na eksperta okazuje członkowi komisji dokument potwierdzający tożsamość.";

3)
w § 8:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Egzaminy przeprowadza komisja składająca się z osób znajdujących się na liście egzaminatorów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, zwanych dalej "egzaminatorami".

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący wyznaczony przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej;

2) co najmniej dwóch egzaminatorów;

3) sekretarz.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Egzaminatorów i sekretarza komisji wyznacza jej przewodniczący.",

c)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W skład komisji mogą wchodzić również:",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej prowadzi listę egzaminatorów.",

e)
w ust. 4:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Na listę egzaminatorów może być wpisana osoba, która posiada co najmniej 3-letnią praktykę zawodową w zakresie transportu, w tym co najmniej:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 3-letnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wymaganemu na egzaminie zakresowi wiedzy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych albo",

f)
dodaje się ust. 5-14 w brzmieniu:

"5. Osoba ubiegająca się o wpis na listę egzaminatorów składa do ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie wniosek o wpis na listę egzaminatorów, który zawiera:

1) nazwisko i imię (imiona), miejsce zamieszkania i adres, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) informacje o posiadanej wiedzy i praktyce zawodowej, a także określenie dokumentów kwalifikacyjnych, których ma dotyczyć wpis na listę egzaminatorów.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez wnioskodawcę wymagań, o których mowa w ust. 4.

7. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w terminie 60 dni od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, sporządza opinię w zakresie spełniania przez wnioskodawcę wymagań, o których mowa w ust. 4, i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej wraz z wnioskiem i dokumentami, o których mowa w ust. 5 i 6.

8. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej wpisuje wnioskodawcę na listę egzaminatorów, jeżeli wnioskodawca spełnia wymagania, o których mowa w ust. 4.

9. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej jest administratorem zbioru danych osobowych kandydatów na egzaminatorów.

10. Dane osobowe kandydatów na egzaminatorów, którzy po weryfikacji wniosków o wpis na listę egzaminatorów nie zostali wpisani na listę egzaminatorów, zostają trwale usunięte.

11. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej skreśla egzaminatora z listy egzaminatorów:

1) na wniosek egzaminatora;

2) w przypadku śmierci egzaminatora;

3) w przypadku gdy egzaminator:

a) przestał spełniać wymagania, o których mowa w ust. 4,

b) dopuścił się rażącego naruszenia prawa związanego z pełnioną przez niego funkcją.

12. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej przechowuje dane osobowe egzaminatorów przez okres 5 lat od dnia skreślenia egzaminatora z listy egzaminatorów.

13. Lista egzaminatorów jest jawna i zawiera:

1) nazwisko i imię (imiona) egzaminatora;

2) wskazanie uprawnień w zakresie posiadanej wiedzy: eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów.

14. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej publikuje listę egzaminatorów na stronie internetowej urzędu zapewniającego jego obsługę.";

4)
w § 9:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Z tytułu przeprowadzenia egzaminu członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 300 złotych - dla przewodniczącego komisji,

2) 250 złotych - dla pozostałych członków komisji

- jeżeli liczba egzaminowanych osób jest nie wyższa niż 10, a łączny czas trwania egzaminów w ciągu dnia nie przekracza 150 minut.

2. Jeżeli liczba egzaminowanych osób jest wyższa niż 10, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 20 złotych za każdą dodatkową osobę.

3. Jeżeli łączny czas trwania egzaminów w ciągu dnia przekracza 150 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o 50 złotych za każde rozpoczęte dodatkowe 60 minut.",

b)
uchyla się ust. 4;
5)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Z posiedzenia komisji, na którym przeprowadzono egzamin, sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska kandydatów na ekspertów zdających egzamin wraz z uzyskanymi przez nich wynikami egzaminu, który podpisują przewodniczący komisji, egzaminatorzy oraz sekretarz.";

6)
w § 12:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin, składa wniosek o wydanie świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów, zawierający wzór podpisu wnioskodawcy, do dyrektora właściwego terytorialnie urzędu żeglugi śródlądowej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie - w przypadku osób mających miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się:

1) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1;

2) aktualną, nieuszkodzoną, kolorową fotografię dobrej jakości o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiającą wizerunek twarzy wnioskodawcy od wierzchołka głowy do górnej części barków, przy czym twarz ma zajmować 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowującą naturalny kolor skóry;

3) wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy, potwierdzony przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, potwierdzający przepracowanie co najmniej jednego roku na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu gazów albo na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu chemikaliów w okresie dwóch lat przed złożeniem lub dwóch lat po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu - w przypadku złożenia wniosku o wydanie świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów;

4) oryginał świadectwa eksperta ADN - w przypadku złożenia wniosku o wydanie świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Właściwy dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej wydaje odpowiednio świadectwo eksperta ADN, świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwo eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów po otrzymaniu kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 2.";

7)
w § 13 w ust. 2:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) dokumentem, o którym mowa w § 2 pkt 1;

2) zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN i złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności przedłużanego świadectwa - w przypadku egzaminu na eksperta ADN lub",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu na eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w art. 32 ust. 6 pkt 2 ustawy, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności przedłużanego świadectwa lub wyciągiem pływania sporządzonym na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy, potwierdzonym przez dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, potwierdzającym przepracowanie co najmniej jednego roku odpowiednio na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu gazów albo na zbiornikowcu przeznaczonym do przewozu chemikaliów w okresie ostatnich 2 lat - w przypadku egzaminu na eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów;";

8)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Wtórnik świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów wydaje dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo.

2. Do wniosku o wydanie wtórnika odpowiedniego świadectwa ADN załącza się:

1) oświadczenie o utracie dokumentu;

2) dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4.

3. Oświadczenie wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, wyjaśnienie przyczyny utraty dotychczasowego świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów lub świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz jego podpis.

4. Ustala się opłatę za wydanie wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN w wysokości 30 złotych, którą uiszcza się na rachunek bankowy urzędu żeglugi śródlądowej, którego dyrektor wydał wtórnik.";

9)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Ustala się opłatę za egzaminy kończące kurs na eksperta ADN, na eksperta ADN do spraw przewozu gazów i na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów w wysokości 300 złotych za każdy z egzaminów, którą uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.";

10)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Świadectwa eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej, zwanego dalej "ekspertem ADN", eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w postępowaniach w sprawie wydawania i przedłużania terminu ważności świadectw eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz wydawania ich wtórników stosuje się wzór świadectwa eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów określony w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Do opłat w sprawach egzaminów kończących kurs eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów i eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz wydawania ich wtórników, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Lista egzaminatorów prowadzona przez ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się listą egzaminatorów, o której mowa w § 8 ust. 3a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ŚWIADECTWA EKSPERTA ADN / EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU GAZÓW / EKSPERTA ADN DO SPRAW PRZEWOZU CHEMIKALIÓW

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).