Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1704

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 1 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 618) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Dotacja, o której mowa w rozporządzeniu, może być udzielana:

1) w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym lub

2) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.