Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.618 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, sortowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), art. 7 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 545) oraz art. 53k § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), zwanej dalej "dotacją", szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczania dotacji oraz termin zwrotu dotacji.
§  2.  Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi udokumentowana i zewidencjonowana wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania zwolnienia z opłaty pocztowej na podstawie przepisów, o których mowa w § 1.
§  3.  Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100% podstawy obliczenia należnej dotacji, o której mowa w § 2.
§  4.  Ogólna kwota dotacji, stanowiąca iloczyn stawki dotacji określonej w § 3 oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych, o której mowa w § 2, nie może przekroczyć kwoty dotacji określonej w ustawie budżetowej w danym roku.
§  5.  Operator pocztowy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwany dalej "operatorem", sporządza rozliczenie dotacji na formularzu:
1) dla przesyłek zawierających obowiązkowe egzemplarze biblioteczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) dla przesyłek dla ociemniałych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) 2  dla przesyłek pakietów wyborczych oraz przesyłek kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6.  W przypadku zaprzestania w ciągu roku działalności objętej dotowaniem operator powiadamia właściwy urząd skarbowy, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.
§  7.  W sprawach dotyczących szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji, w tym formy składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunków przekazywania i rozliczania dotacji oraz terminu zwrotu dotacji stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. poz. 1123).
§  8.  3  Dotacja, o której mowa w rozporządzeniu, może być udzielana:
1) w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym lub
2) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5

WZÓR

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO USŁUG POCZTOWYCH

od stycznia do ......... 2019 r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  6

WZÓR

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DO USŁUG POCZTOWYCH od stycznia do ......... 2019 r.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  7

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  4  8

WZÓR

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWE J DO USŁUG POCZTOWYCH od stycznia do ......... 2019 r.

wzór

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.
2 § 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.
3 § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2017 r. (Dz.U.2017.1704) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 września 2017 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych (Dz.U.2007.27.180).
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.
7 Załącznik nr 3 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.
8 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 14 maja 2019 r. (Dz.U.2019.936) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2019 r.