Zmiana rozporządzenia w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2239

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 20 października 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych

Na podstawie art. 5f ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych (Dz. U. poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Ceną referencyjną jest średnioważona jednostkowa cena węgla energetycznego importowanego z państw trzecich obejmujących terytoria inne niż terytorium Unii Europejskiej, ustalana dla każdego miesiąca i narastająco w danym roku. Cena ta uwzględnia wartość opałową importowanego węgla i jest wyrażona w zł/GJ.

3. Cena referencyjna jest ustalana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok, na podstawie sprawozdań dotyczących importu i przywozu węgla kamiennego do Polski.";

2)
w § 11 w ust. 5 wyrazy "wniosku miesięcznego i informacji miesięcznej" zastępuje się wyrazami "rozliczenia miesięcznego";
3)
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rozliczenie roczne zawiera wysokość kosztów kwalifikowanych oraz przychodów kwalifikowanych uwzględniających korektę do poziomu ceny referencyjnej, wysokość należnej dopłaty z uwzględnieniem kwoty przekazanej i wykorzystanej dotacji oraz skarbowych papierów wartościowych, w podziale na jednostki produkcyjne.";

4)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. W przypadku gdy rozliczenie roczne wykaże nadmiernie udzieloną pomoc publiczną w formie dotacji, przedsiębiorstwo górnicze zwraca nadwyżkę wraz z odsetkami.

2. W przypadku gdy rozliczenie roczne wykaże nadmiernie udzieloną pomoc publiczną w formie podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego skarbowymi papierami wartościowymi, przedsiębiorstwo górnicze nie zwraca nadwyżki do budżetu państwa. Kwota nadwyżki pomniejsza wysokość dopłaty w następnym roku budżetowym.

3. Do zwrotu nadmiernie udzielonej pomocy publicznej w formie dotacji stosuje się przepisy art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964).";

5)
w § 15 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do rozliczeń z wydatkowania dopłaty w formie podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego skarbowymi papierami wartościowymi przepisy § 11 i § 12 stosuje się odpowiednio.";

6)
po § 18 dodaje się § 18a-18d w brzmieniu:

"§ 18a. Ceną referencyjną w 2022 r. jest faktycznie zrealizowana cena sprzedaży węgla przez jednostkę produkcyjną.

§ 18b. Kwota dopłaty dla przedsiębiorstwa górniczego w 2022 r. nie może przekroczyć całkowitego poziomu dopłat dla przedsiębiorstwa górniczego, jaki został wskazany za 2022 r. we wniosku notyfikacyjnym złożonym Komisji Europejskiej zgodnie z art. 26e ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

§ 18c. Do rozliczeń miesięcznych za poszczególne miesiące przypadające w 2022 r. nie stosuje się § 11 ust. 2.

§ 18d. W 2022 r. nie przeprowadza się weryfikacji nadzwyczajnej, o której mowa w § 16 ust. 3.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).