Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego (Dz. U. poz. 275) w § 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych - w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;".