Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 632) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisuje się je w rubryce "uwagi".",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;

2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;

3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;

4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w dokumentacji wraz z datą dokonania tej zmiany;

5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;

6) uniemożliwiała zmianę zapisanych danych bez wykrycia tego zdarzenia przez program.

4. Podmiot prowadzący dokumentację w postaci elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą lub w postaci wydruku.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Dokumentacja powinna być zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokumentacja powinna być również zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.";

3) w § 7 w ust. 1 wyrazy "podpisy i pieczątki imienne" zastępuje się wyrazami "czytelne podpisy pozwalające na identyfikację";
4) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do dokumentacji, o której mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1:
1) prowadzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) przedstawionej naczelnikowi urzędu celno-skarbowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która nie została zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

..........................................................................................................

(nazwa, adres, NIP podmiotu)

REJESTR NAPIWKÓW w

...................................................

za rok .............. .

(miejscowość, ulica, numer)

Lp.

Data wpisu

Wartość

zgromadzonych

napiwków

/w zł/

Imię i nazwisko pracownika

kasyna

Wartość

wypłaconych

napiwków

/w zł/

Data wypłaty napiwków

Podpis odbierającego

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).