Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. - Dz.U.2019.1727 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1727

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 414) w § 4:
1)
w ust. 1 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy

"wykorzystywanym w służbie";

2)
w ust. 2 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy

"wykorzystywanym w służbie";

3)
w ust. 3 wyrazy "w wysokości 0,116" zastępuje się wyrazami

"w wysokości 0,203";

4)
w ust. 4:
a)
w pkt 1 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy

"wykorzystywanym w służbie",

b)
w pkt 2 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy

"wykorzystywanym w służbie".

Przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do dodatków za opiekę nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie, wypłacanych za miesiąc, w którym wchodzi w życie niniejsze rozporządzenie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).