Nowość Dodatki do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2521 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki otrzymywania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", następujących dodatków do uposażenia zasadniczego:
a)
dodatku za stopień służbowy,
b)
dodatku funkcyjnego na stanowisku kierowniczym, zwanego dalej "dodatkiem funkcyjnym",
c)
dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami,
d)
dodatków uzasadnionych szczególnymi warunkami pełnienia służby;
2)
wysokość dodatków, o których mowa w pkt 1.
Wysokość dodatku za stopień służbowy ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Warunkiem otrzymywania dodatku funkcyjnego jest pełnienie służby stałej na stanowisku kierowniczym.
2. 
Wysokość dodatku funkcyjnego jest ustalana z uwzględnieniem:
1)
liczby funkcjonariuszy pełniących służbę lub osób zatrudnionych, odpowiednio, w podległej jednostce, pionie lub komórce organizacyjnej;
2)
zakresu odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym.
3. 
Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami jest dodatek za opiekę nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie.
2. 
Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust. 1, jest powierzenie funkcjonariuszowi opieki nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie i sprawowanie przez niego tej opieki.
3. 
Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,203.
4. 
W przypadku sprawowania opieki nad:
1)
więcej niż jednym psem służbowym wykorzystywanym w służbie, dodatek z tego tytułu stanowi odpowiednią wielokrotność stawki określonej w ust. 3;
2)
jednym psem służbowym wykorzystywanym w służbie przez kilku funkcjonariuszy, dodatek z tego tytułu, przypadający na jednego funkcjonariusza, stanowi część stawki określonej w ust. 3, uzyskanej po jej podziale przez liczbę funkcjonariuszy sprawujących opiekę nad jednym psem.
Dodatkami uzasadnionymi szczególnymi warunkami pełnienia służby są:
1)
dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego;
2)
dodatek za służbę w porze nocnej;
3)
dodatek specjalny;
4)
dodatek stołeczny.
1. 
Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, jest osobiste wykonywanie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórce egzekucyjnej czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, z uwzględnieniem terminowości i efektywności podjętych działań oraz rodzaju prowadzonych spraw.
2. 
Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, ustala się do wysokości 50% uposażenia zasadniczego.
3. 
Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 1, oraz jego wysokość są weryfikowane co 3 miesiące.
1. 
Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, jest pełnienie służby w porze nocnej.
2. 
Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 2, ustala się za każdą godzinę służby w porze nocnej, w kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i liczby godzin służby w danym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
1. 
Warunkiem otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest wykonywanie:
1)
okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
2)
zadań o wysokim stopniu złożoności, odpowiedzialności lub ryzyka.
2. 
Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 3, może być przyznany na czas określony, nie dłużej jednak niż na czas wykonywania obowiązków lub zadań określonych w ust. 1.
3. 
Zasadność otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest weryfikowana co najmniej raz na rok.
4. 
Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 3, jest wypłacany w ramach posiadanych środków na uposażenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% uposażenia zasadniczego.
1. 
Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 4, otrzymuje funkcjonariusz, który realizuje zadania służbowe w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zlokalizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawy, w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), w powiatach: legionowskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, wołomińskim lub w Oddziale Celnym Port Lotniczy Warszawa-Modlin oraz ma określone miejsce pełnienia służby na tym obszarze lub w tym oddziale.
2. 
Wysokość dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, wynosi 500 zł.
3. 
Dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 4, przysługuje funkcjonariuszowi proporcjonalnie do wymiaru czasu służby.
4. 
Funkcjonariusz, który spełnia warunki, o których mowa w ust. 1, przez okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy, otrzymuje dodatek, o którym mowa w § 5 pkt 4, w wysokości 1/30 kwoty, o której mowa w ust. 2, za każdy dzień spełniania tych warunków.
5. 
Dodatku, o którym mowa w § 5 pkt 4, nie wypłaca się za okres nieobecności w służbie, dłuższej niż 30 kolejnych dni kalendarzowych, z innych przyczyn niż:
1)
urlop wypoczynkowy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, krótkoterminowy urlop wypoczynkowy, urlop zdrowotny;
2)
czas zwolnienia od pełnienia służby, za który funkcjonariusz na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do uposażenia.
Wysokość dodatków określonych w rozporządzeniu, po ich wyliczeniu, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA STOPNI SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ I ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ, SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU ZA STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.Stopień służbowyMnożnik kwoty bazowej
1generał1,099
2nadinspektor0,992
3inspektor0,939
4młodszy inspektor0,912
5podinspektor0,885
6nadkomisarz0,832
7komisarz0,805
8podkomisarz0,779
9starszy aspirant0,725
10aspirant0,698
11młodszy aspirant0,672
12starszy rachmistrz0,645
13rachmistrz0,618
14młodszy rachmistrz0,592
15starszy rewident0,565
16rewident0,538
17młodszy rewident0,512
18starszy aplikant0,485
19aplikant0,458

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STANOWISK SŁUŻBOWYCH I ODPOWIADAJĄCYCH IM MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH

I.

MINISTERSTWO FINANSÓW

Stanowisko służboweMnożnik kwoty bazowej
Szef Krajowej Administracji Skarbowej1,131
zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej0,907
naczelnik wydziału0,427
0,320

II.

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ, URZĘDY SKARBOWE I URZĘDY CELNO-SKARBOWE

Stanowisko służboweMnożnik kwoty bazowej
dyrektor izby0,748
0,588
0,481
zastępca dyrektora izby, naczelnik urzędu0,481
0,374
0,267
zastępca naczelnika urzędu, kierownik oddziału, naczelnik wydziału, kierownik działu, zastępca kierownika oddziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu, kierownik zmiany0,427
0,321
0,214
dowódca jednostki pływającej0,107
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych dodatków (Dz. U. z 2016 r. poz. 568 i 776), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).