Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1014

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 200) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Dodatek służbowy może być ustalony w wysokości wyższej na czas określony w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań albo obowiązków służbowych, z tym że wysokość dodatku służbowego ustalonego na czas określony nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.