Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.474 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 79 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1529 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość dodatku za stopień;
2) wysokość dodatku służbowego;
3) wysokość i rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami";
4) zasady przyznawania i obniżania dodatków, o których mowa w pkt 1-3, oraz sposób ich wypłaty.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "uposażeniu zasadniczym", rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat.
3.  Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.
4.  Kwoty dodatków do uposażenia po ich wyliczeniu zaokrągla się do dziesięciu groszy w górę.
§  2.  Ustala się miesięczny dodatek za posiadany przez funkcjonariusza stopień, którego wysokość określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
2.  Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
3.  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, może przyznać funkcjonariuszowi dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
4.  Dodatek służbowy przyznaje się na czas nieokreślony.
4a.  Dodatek służbowy może być ustalony w wysokości wyższej na czas określony w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku, a także gdy nastąpiła inna istotna zmiana warunków służby wymagająca większego zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań albo obowiązków służbowych, z tym że wysokość dodatku służbowego ustalonego na czas określony nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
5.  Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z powierzonych mu obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
6.  Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.
§  4. 
1.  Funkcjonariuszowi:
1) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach kontroli wewnętrznej i wykonującemu te kontrole,
2) pełniącemu służbę w jednostce organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonującemu kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych,
3) uprawnionemu do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującemu te kontrole

- może być przyznany dodatek kontrolerski w wysokości do 25% stawki uposażenia zasadniczego według grupy zaszeregowania specjalisty.

2.  Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.
3.  Dodatek kontrolerski przyznaje się na czas określony.
§  5. 
1.  Dodatki do uposażenia przyznają i obniżają:
1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - zastępcom Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
2) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - pozostałym funkcjonariuszom.
2.  Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej, w formie rozkazu personalnego.
§  6.  Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezpośredniej lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez funkcjonariusza.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA POSIADANY PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.Nazwa stopniaStawka w złotych
1generał brygady1380
2pułkownik1260
3podpułkownik1180
4major1115
5kapitan960
6porucznik890
7podporucznik845
8starszy chorąży sztabowy748
9chorąży sztabowy718
10młodszy chorąży sztabowy708
11starszy chorąży685
12chorąży660
13młodszy chorąży640
14starszy sierżant sztabowy565
15sierżant sztabowy543
16starszy sierżant520
17sierżant498
18starszy plutonowy475
19plutonowy455
20starszy kapral430
21kapral418
22starszy szeregowy400
23szeregowy375