Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.475

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych (Dz. U. poz. 406) w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych uczelni na ich terenie, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).