Zmiana rozporządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych. - Dz.U.2021.2015 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2015

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 października 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. poz. 950) w § 15 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Dowódca jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych, na które powołanie nastąpiło w trybie ochotniczego zgłoszenia się, o którym mowa w art. 101 ust. 4 ustawy, przed ich zakończeniem w przypadku:

1) nieuzyskania pozytywnych ocen i zaliczeń z przedmiotów objętych programem szkolenia oraz z innych zadań dydaktycznych, w wymiarze określonym w regulaminie kształcenia lub dla danej formy szkolenia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze określonym w regulaminie kształcenia lub dla danej formy szkolenia;

3) niezdolności do uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych przez okres uniemożliwiający osiągnięcie wymaganej frekwencji ustalonej w regulaminie kształcenia lub dla danej formy szkolenia, w tym w określonych formach zajęć.

8. Dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierza, o którym mowa w ust. 7, z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem w przypadku stwierdzenia pozostawania tego żołnierza pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych, środków zastępczych, substancji psychoaktywnych lub środków odurzających.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.