Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.529

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 25 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).