§ 5. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2020 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.