Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 29 lipca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583) wprowadza się następujące zmiany:
1)
użyte w § 23 i w § 26 w ust. 3 wyrazy "Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie" zastępuje się wyrazami "Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego";
2)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
W okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia wejścia w życie nowego wzoru książki operatora określonego w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia książkę operatora wydaje się zgodnie z wzorem książki operatora maszyn roboczych określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
W sprawach uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe z tym, że książkę operatora wydaje się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 2 w zakresie załączników nr 1 i 2 zachowują moc.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz § 1 pkt 2 w zakresie załącznika nr 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE STOSOWANE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH, DO OBSŁUGI KTÓRYCH WYMAGANE JEST ODBYCIE SZKOLENIA I UZYSKANIE POZYTYWNEGO WYNIKU ZE SPRAWDZIANU

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych
Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Koparki jednonaczyniowemasa eksploatacyjna tonydo 25-wszystkie
2Koparkoładowarki1)-wszystkie--
3Koparko spycharkiwszystkie
4Koparki wielonaczyniowe2),3)wszystkie
5Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów-wszystkie--
6Spycharkimoc silnika kWdo 110"wszystkie
7Równiarki---wszystkie
8Zgarniarki---wszystkie
9Ładowarki j ednonaczyniowe4)masa eksploatacyjna tonydo 20-wszystkie
10Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające--wszystkie-
11Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające--wszystkie-
12Pogłębiarki ssące śródlądowe-wszystkie--
13Palownice--wszystkie-
14Kafary5)-bez klasy
15Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania5)-wszystkie--
16Wiertnice do kotwi 5)-bez klasy
17Wiertnice dla technologii bezwykopowych5)0 rury mmdo 800wszystkie-

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy eksploatacyjnej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy eksploatacyjnej oraz koparkospycharki.

2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.

3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej do rowów.

4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych

Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzuj ąca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowychwszystkie
2Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowychwszystkie
3Repavery i remixery-bez klasy
4Remontery nawierzchni dróg-wszystkie--
5Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne---wszystkie
6Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym-wszystkie--
7Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych--wszystkie-
8Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych--wszystkie-
9Maszyny do stabilizacji gruntów-wszystkie--
10Walce drogowe1)--wszystkie-
11Pilarki mechaniczne do ścinki drzew2)"wszystkie--

1) Nie dotyczy walców doczepnych.

2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne

Lp.Nazwa maszyny lub urządzeniaJednostka charakteryzuj ąca maszynę lub urządzenieKlasa określona w świadectwie
IIIIII
123456
1Wielozadaniowe nośniki osprzętów1)-bez klasy
2Pompy do mieszanki betonowej-wszystkie--
3Podajniki do betonu-wszystkie--
4Rusztowania budowlano - montażowe metalowe - montaż i demontażbez klasy

1) Wielozadaniowych nośników osprzętów nie stanowią wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR KSIĄŻKI OPERATORA MASZYN ROBOCZYCH

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).