§ 4. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2020 r.
§  4. 
Uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz przed dniem wejścia w życie § 1 pkt 2 w zakresie załączników nr 1 i 2 zachowują moc.