§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1461

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2020 r.
§  3. 
W sprawach uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe z tym, że książkę operatora wydaje się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.