Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

Na podstawie art. 71b ust. 18 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) służby kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej oraz policji sądowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

"RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ, ŚLEDCZEJ, SPRAW WEWNĘTRZNYCH, PREWENCYJNEJ ORAZ POLICJI SĄDOWEJ".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).