Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.92.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 27 listopada 1919 r.
w przedmiocie zmiany punktu 2 art. 19 Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dziennik Ustaw № 67 z r. 1919 poz. 409) o orderze wojskowym "Virtuti Militari".

Art.  1.

Art. 19 p. 2 otrzymuje brzmienie następujące: Przewodnictwo w tymczasowej Kapitule z urzędu obejmuje Wódz Naczelny, a w jego zastępstwie najstarszy stopniem członek tymczasowej Kapituły.

Członkom Kapituły tymczasowej, z przewodniczącym w pierwszym rzędzie, przysługuje order "Virtuti Militari" klasy V, nadany przez Wodza Naczelnego.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.