Art. 3. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych. - Dz.U.1958.18.75 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.18.75

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.
Art.  3.

Art. 111 przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 58, poz. 528 i z 1953 r. Nr 14, poz. 56) otrzymuje brzmienie:

"Art. 111. 1. Od podania strony o złożenie rewizji nadzwyczajnej (art. 3961 kodeksu postępowania cywilnego) pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł. W razie nieuiszczenia tej opłaty przez stronę w ciągu siedmiu dni od wezwania podanie pozostawia się bez rozpoznania.

2. Od rewizji nadzwyczajnej złożonej w interesie strony i na skutek jej podania pobiera się wpis w takiej wysokości jak od rewizji. Wpis ten podlega ściągnięciu z urzędu od strony niezależnie od wyniku rewizji nadzwyczajnej.

3. Od uiszczenia opłaty kancelaryjnej i wpisu od rewizji nadzwyczajnej są zwolnione strony, które korzystały ze zwolnienia od kosztów lub opłat sądowych w postępowaniu sądowym, w którym zapadło zaskarżone orzeczenie.".