Zmiana przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.18.75

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1958 r.

USTAWA
z dnia 28 marca 1958 r.
o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

W kodeksie postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 pkt 1 dodaje się na końcu wyrazy: "i o rozwód";
2)
w art. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez funkcjonariuszów organów władzy i administracji państwowej przy wykonywaniu powierzonych ich czynności;";

3)
w art. 11 dotychczasowe pkt 2 i 3 otrzymują numerację 3 i 4, przy czym w pkt 4 wyrazy: "piętnaście tysięcy złotych" zastępuje się wyrazami: "trzydzieści tysięcy złotych";
4)
w art. 335 § 2 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "Sentencję wyroku w tym przypadku ogłasza przewodniczący bez udziału ławników.";
5)
dotychczasowa treść art. 338 otrzymuje numerację § 1 tego artykułu, po którym dodaje się § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Wyroki z uzasadnieniem w sprawach rozpoznawanych z udziałem ławników podpisuje tylko przewodniczący. W razie złożenia zadania odrębnego wyrok z uzasadnieniem podpisuje przewodniczący wraz z ławnikami.";

6)
w art. 384 po wyrazach: "do ponownego rozpoznania" dodaje się wyrazy: "w innym składzie";
7)
w art. 396 dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Rewizję nadzwyczajną od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony lub w interesie Państwa Ludowego można złożyć tylko raz.";

dotychczasowy przepis § 2 art. 396 otrzymuje numerację § 3;

8)
po art. 396 dodaje się nowy art. 3961 w brzmieniu:

"Art. 3961. § 1. Strona może wnieść podanie o złożenie rewizji nadzwyczajnej do Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 2. Podanie można wnieść tylko raz i tylko do jednego z organów wymienionych w § 1. Jeżeli w tej samej sprawie wniesiono kilka podań, należy je przekazać do załatwienia temu z powyższych organów, do którego wpłynęło pierwsze z nich, a jeżeli wpłynęły one do obu organów jednocześnie - temu z organów, który pierwszy podjął czynności.

§ 3. Ponowne podanie o rewizję nadzwyczajną wniesione przez stronę, której podanie o złożenie rewizji nadzwyczajnej zostało przez którykolwiek z organów wymienionych w § 1 załatwione odmownie, pozostawia się bez rozpoznania.";

9)
art. 517 § 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 517. § 1. Komornik w razie potrzeby może żądać od stron złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień ustanych lub na piśmie oraz zasięgać niezbędnych do wykonania egzekucji informacji od urzędów, organizacji państwowych i społecznych oraz osób fizycznych i prawnych nie uczestniczących w sprawie. Właściwe terenowe organy administracji państwowej w razie nieposiadania danych do udzielania żądanych informacji przeprowadzają w sprawach o egzekucję środków alimentacyjnych odpowiednie dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika. W sprawach o egzekucję środków alimentacyjnych organy Milicji Obywatelskiej obowiązane są udzielać informacji o miejscu zamieszkania dłużników.";

10)
art. 518 otrzymuje brzmienie:

"Art. 518. Komornik zawiadomi o każdej dokonanej czynności egzekucyjnej stronę, która nie była obecna przy jej dokonaniu.";

11)
w art. 636 po § 1 wprowadza się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. W sprawach o roszczenia alimentacyjne wierzycielowi służy prawo żądania przeprowadzenia egzekucji również przez komornika właściwego według miejsca zamieszkania wierzyciela.";

dotychczasowy § 2 otrzymuje numerację § 3;

12)
w art. 643 wyrazy: "na wniosek wierzyciela" zastępuje się wyrazami: "na skutek zawiadomienia wierzyciela lub komornika";
13)
w art. 811 § 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
po pkt 1 wprowadza się nowy pkt 2 w brzmieniu:

"2) bieżące i zaległe za czas nie dłuższy niż trzy miesiące przed dokonaniem podziału funduszów: należności za pracę, należności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;";

dotychczasowe pkt 2-8 otrzymują odpowiednią kolejną numerację pkt 3-9;

b)
dotychczasowemu pkt 4, który otrzymuje numerację pkt 5, nadaje się brzmienie:

"5) nie objęte pkt 2 należności za pracę przypadające za rok ostatni;";

14)
w art. 816 § 1 pkt 2 zdanie 1 dodaje się na końcu wyrazy:

"oraz należności alimentacyjne i renty z tytułu odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci powstałe przed dniem licytacji nieruchomości, przypadające za okres nie przekraczający sześciu miesięcy", a w zdaniu 2 dwukrotnie użyty wyraz "trzystu" zastępuje się wyrazem "sześciuset";

15)
w art. 875 dotychczasowa treść otrzymuje numerację § 1, po którym dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. W sprawach o alimenty zabezpieczenie powództwa może nastąpić również z urzędu.".

W art. XLV przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Prezes sądu powiatowego może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy należącej do właściwości tego sądu przez jednego sędziego. Nie dotyczy to jednak spraw ze stosunków rodzinnych i ze stosunku pracy.".

Art. 111 przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 58, poz. 528 i z 1953 r. Nr 14, poz. 56) otrzymuje brzmienie:

"Art. 111. 1. Od podania strony o złożenie rewizji nadzwyczajnej (art. 3961 kodeksu postępowania cywilnego) pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł. W razie nieuiszczenia tej opłaty przez stronę w ciągu siedmiu dni od wezwania podanie pozostawia się bez rozpoznania.

2. Od rewizji nadzwyczajnej złożonej w interesie strony i na skutek jej podania pobiera się wpis w takiej wysokości jak od rewizji. Wpis ten podlega ściągnięciu z urzędu od strony niezależnie od wyniku rewizji nadzwyczajnej.

3. Od uiszczenia opłaty kancelaryjnej i wpisu od rewizji nadzwyczajnej są zwolnione strony, które korzystały ze zwolnienia od kosztów lub opłat sądowych w postępowaniu sądowym, w którym zapadło zaskarżone orzeczenie.".

Art. 3961 § 2 i 3 nie stosuje się do podań o złożenie rewizji nadzwyczajnej wniesionych przed dniem wejścia życie niniejszej ustawy.

§  1.
Sprawy o rozwód będzie rozpoznawał sąd powiatowy, który ma stałą siedzibę w siedzibie sądu wojewódzkiego lub jego ośrodka zamiejscowego. Zakres właściwości miejscowej tego sądu powiatowego obejmuje odpowiednio okręg sądu wojewódzkiego lub jego ośrodka zamiejscowego. Jeżeli w siedzibie sądu wojewódzkiego ma stałą siedzibę więcej sądów powiatowych, Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia, które z tych sądów będą właściwe do rozpoznawania spraw o rozwód.
§  2.
Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych powierzyć rozpoznawanie spraw o rozwód także innym sądom powiatowym mającym siedzibę w miejscowościach, w których w dniu 20 lipca 1950 r. istniały sądy okręgowe. Minister Sprawiedliwości jednocześnie określi zakres właściwości miejscowej tych sądów, odpowiednio zmieniając zakres właściwości miejscowej sądów powiatowych wskazanych w paragrafie poprzedzającym.
§  1.
Sprawy, które przechodzą na podstawie niniejszej ustawy do właściwości rzeczowej sądów powiatowych, a zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy, podlegają rozpoznaniu aż do ich prawomocnego zakończenia według przepisów dotychczasowych.
§  2.
Jednakże sprawa, w której wyrok sądu wojewódzkiego zostanie w całości uchylony przez Sąd Najwyższy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega dalszemu rozpoznaniu przez właściwy miejscowo sąd powiatowy.

Ustawa wchodzi w życie w siedem dni od dnia ogłoszenia. Jednakże ustawa ta w części dotyczącej przekazania sądom powiatowym spraw o rozwód wchodzi w życie z upływem trzech miesięcy.