Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.592

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 8 października 1921 r.
w przedmiocie zmiany przepisów o notarjacie w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 6 p. d. ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw P. P. № 64 poz. 385) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 11 października 1919 r. zmieniające niektóre przepisy o notarjacie w b. dzielnicy pruskiej (Tygodnik Urzędowy № 57 poz. 132).
§  2. Pruska ustawa o sądownictwie dobrej woli z dnia 21 września 1899 r. (Zbiór ustaw str. 249 i nast.) ulega następującym zmianom:

1. Jako art. 77 wstawia się przepis:

"Notarjuszem w b. dzielnicy pruskiej może być mianowany ten, kto posiada uzdolnienie do sprawowania urzędu sędziowskiego w tej dzielnicy."

2. Art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Minister Sprawiedliwości mianuje notarjuszów odwołalnie lub na pewien przeciąg czasu.

Tego, który już dwukrotnie odwołalnie lub na pewien przeciąg czasu był mianowany notarjuszem, może Minister Sprawiedliwości mianować dożywotnio notarjuszem."

3. Zdanie pierwsze art. 81 otrzymuje następujące brzmienie:

"O ile notarjusz w chwili mianowania nie jest już polskim urzędnikiem państwowym, winien złożyć przed Prezesem Sądu Okręgowego, w okręgu którego wyznaczono mu siedzibę urzędową, lub przed sędzią wyznaczonym przez owego Prezesa, przysięgę służbową w rocie przepisanej w art. 1 pod lit b. rozporządzenia Rady Ministrów z d. 22 listopada 1919 r. w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów (Dz. Ust. № 89 poz. 486)."

4. Skreśla się ustęp drugi art. 89.

5. Zdanie pierwsze i drugie ustępu drugiego art. 99 otrzymują następujące brzmienie:

"Zastępca musi posiadać uzdolnienie do sprawowania urzędu sędziowskiego w b. dzielnicy pruskiej. Winien on przed rozpoczęciem zastępstwa przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego swój podpis, którego zamierza używać przy wykonywaniu czynności notarjalnych, oraz winien, o ile nie jest już polskim urzędnikiem państwowym, złożyć przysięgę służbową przed Prezesem Sądu Okręgowego lub przed sędzią, wyznaczonym przez owego Prezesa."

§  3. Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 9 listopada 1919 r. w przedmiocie mianowanych przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej notarjuszów (Tygodnik Urzędowy № 62 poz. 146) pozostaje nadal w mocy.
§  4. Mianowani przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej notarjusze, o ile uzyskują nominację po myśli niniejszego rozporządzenia, są zwolnieni od ponownego składania przysięgi służbowej.
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze byłej dzielnicy pruskiej i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1921 roku.