Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.236

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1921 r.
w przedmiocie zmiany postanowień artykułów 12, 27, 37 i 38 rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. do ustawy tymczasowej z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 65 poz. 395) o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji (Dz. Ust. № 90 poz. 490).

Na zasadzie art. 9 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. "o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji" (Dz. Praw z r. 1919 № 65 poz. 395) nie naruszając na przyszłość prawa, zastrzeżonego w tym artykule Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zarządza się co następuje:
§  1. Art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1919 r. (Dz. Ust. № 90 poz. 490) otrzymuje brzmienie następujące:

W dziedzinie pracy i opieki społecznej należą do wojewody:

1) sprawy wchodzące w zakres działania państwowych urzędów pośrednictwa pracy,
2) sprawy wchodzące w zakres Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w dziedzinie opieki społecznej.
§  2. Ustęp drugi art. 27, powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów otrzymuje brzmienie następujące:

Niezależnie od powyższego przysługuje wojewodzie prawo udzielania w wypadkach ważnych i nagłych urlopów specjalnych, nie dłuższych jednak niż na przeciąg jednego miesiąca za uwiadomieniem o tem odnośnego ministra.

§  3. 1 (uchylony).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 uchylony przez § 18 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1924 r. w przedmiocie organizacji władz administracyjnych II instancji (Dz.U.24.21.225) z dniem 8 marca 1924 r.