Zmiana organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.7.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 grudnia 1927 r.
w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.

Na zasadzie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. z roku 1922 Nr. 4, poz. 19), art. 33 ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 411) i art. 58 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) zarządzam co następuje:
Znosi się istniejący na obszarze miasta Poznania I urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych i na jego miejsce tworzy się dwa urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych według podziału terytorjalnego podanego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Nowoutworzone urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych otrzymują numer porządkowy I i IV.

Dotychczasowe agendy zniesionego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych przechodzą do terytorjalnie właściwych nowoutworzonych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych.
Istniejącą dotychczas przy zniesionym urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych komisję szacunkową dla spraw podatku dochodowego znosi się i równocześnie tworzy się dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku dochodowego po jednej dla każdego z nowoutworzonych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, każdą w składzie 12 członków i tyluż zastępców z siedzibą w Poznaniu.
Istniejące dotychczas przy zniesionym urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych dwie komisje szacunkowe do spraw podatku przemysłowego znosi się i równocześnie tworzy się dwie nowe komisje szacunkowe do spraw podatku przemysłowego po jednej dla każdego z terytorialnie właściwych nowoutworzonych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, każdą w składzie 12 członków i tyluż zastępców z siedzibą w Poznaniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem, ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1928 r. i z tym dniem tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy sprzeczne z tem rozporządzeniem.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

granic I i IV urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na miasto Poznań.

Okrąg administracyjny zniesionego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych dzielić będzie na dwie części granica biegnąca (od północy na południe) od punktu przecięcia się ulicy Przepadek z torem kolejowym Dworzec główny - Tama Garbarska, ul. Przepadek, placem Niepodległości, Wałami ks. Józefa (do ulicy św. Wojciecha) ul. św. Wojciecha, Wolnicą, ulicą Wroniecką, ulicą Masztalarską, ul. Rynkową, zachodnią stroną Starego Rynku, ulicą Szkolną, częścią ulicy Koziej (koło szpitala miejskiego), ulicą Szkolną do wylotu ulicy Strzeleckiej przez plac Świętokrzyski.

Część okręgu administracyjnego położona na wschód od opisanej granicy łącznie z domami znajdującemi się po obu stronach ulic wymienionych jako graniczne stanowić będzie okrąg administracyjny nowoutworzonego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych Poznań IV. Część zaś okręgu, położona na zachód od tejże granicy stanowić będzie okrąg administracyjny nowoutworzonego urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych Poznań I z tem że do okręgu tegoż urzędu włącza się plac Świętokrzyski.