Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.4.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1921 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 1 stycznia 1922 r. nieprzejęte dotąd przez Ministerstwo Skarbu działy administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej wyłącza się z zakresu działania Ministra b. Dzielnicy Pruskiej i przekazuje się Ministrowi Skarbu.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej.