Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.54.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1956 r.

USTAWA
z dnia 13 listopada 1956 r.
o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie rolnictwa.

Art.  1.
1. Znosi się urząd Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych.
2. Sprawy państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i hodowlanej oraz przemysłu rolnego, należące dotychczas do zakresu działania Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych, przechodzą do właściwości Ministra Rolnictwa.
Art.  2.

Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy w Ministerstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych przechodzą do pracy w Ministerstwie Rolnictwa, stosownie do przepisu art. 1.

Art.  3.

Tracą moc przepisy art. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o organizacji władz naczelnych w dziedzinie rolnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 236).

Art.  4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1956 r.